25. októbra 2021
Meniny má Aurel

Oznámenie o právoplatnosti

Mestská časť Bratislava-Dúbravka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov o z n a m u j e, že dňa 28.05.2016 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie č.j. ŽP/7260/3124/2016/Kn zo dňa 02.05.2016 orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 5 ks drevín, na základe žiadosti Ing. Juraja Fröhlicha, bytom Hanulova 5, 841 01 Bratislava. Stromy rastú na pozemku p. č. 2369 v k.ú. Bratislava – Dúbravka. Vlastníkom pozemku je Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava.Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00