29. januára 2023
Meniny má Gašpar

Oznámenie o právoplatnosti


Mestská časť Bratislava-Dúbravka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení  neskorších predpisov o z n a m u j e, že dňa 22.03.2016 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie č.j. ŽP/3386/2239/2016 zo dňa 26.02.2016 orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 1 ks borovice hladkej na základe žiadosti JUDr. Mareka Valachoviča, Sekurisova 4, 841 02 Bratislava. Strom rastie na pozemku p. č. 3288 v k.ú. Bratislava – Dúbravka. Pozemok je vo vlastníctve Hlavného mesta SR – Bratislava, sídlom Primaciálne nám. 1, Bratislava.

Vyvesené dňa: 24.03.2016Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00