23. septembra 2023
Meniny má Zdenka

Oznámenie o právoplatnosti

Mestská časť Bratislava-Dúbravka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov o z n a m u j e, že dňa 07.04.2016 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie č.j. ŽP/5297/2884/2016/Kn zo dňa 01.04.2016 orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 3 ks drevín - smrek obyčajný /Picea abies/, na základe žiadosti Juraja Karoviča a Ľubice Karovičovej rod. Rosiarovej, Strmé sady 35, 841 01 Bratislava. Stromy rastú na pozemku p. č. 596/2 v k.ú. Bratislava – Dúbravka. Pozemok je vo vlastníctve žiadateľov.Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00