29. novembra 2022
Meniny má Vratko

Oznámenie o právoplatnosti

Mestská časť Bratislava-Dúbravka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov o z n a m u j e, že dňa 28.04.2016 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie č.j. ŽP-326/136/2016 zo dňa 15.01.2016 orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 5 ks stromov na základe žiadosti Ing. Jamesa Arthura, bytom Bilíková 1876/16, 841 01 Bratislava. Stromy rastú na pozemku p. č. 2514 a 2513 v k.ú. Bratislava – Dúbravka. Vlastníkom pozemku p.č. 2513 je spoločnosť Valco s.r.o., Bilíková 13, 841 01 Bratislava. Vlastníkom pozemku p.č. 2514 je Ing. James Arthur, bytom Bilíková 1876/6, 841 01, Bratislava
Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00