29. novembra 2022
Meniny má Vratko

Oznámenie o právoplatnosti

Mestská časť Bratislava-Dúbravka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov o z n a m u j e, že dňa 13.4.2016 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie č.j. ŽP-719/279/2016 zo dňa 18.1.2016 orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 1 ks lipy malolistej na základe žiadosti Domova sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých, Lipského13, 841 01 Bratislava. Strom rastie na pozemku p. č. 2773 v k.ú. Bratislava – Dúbravka. Pozemok je vo vlastníctve Hlavného mesta SR – Bratislava, sídlom Primaciálne nám. 1, Bratislava.Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00