6. decembra 2023
Meniny má Mikuláš

Oznámenie o právoplatnosti

Mestská časť Bratislava-Dúbravka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov o z n a m u j e, že dňa 3.5.2016 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie č.j. ŽP-743/153/2016 zo dňa 18.01.2016 orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 5 ks stromov – dub letný na základe žiadosti Martina Kucharíka I. Bukovčana 2, 841 08 Bratislava. Stromy rastú na pozemku p. č. 1813/4 v k.ú. Bratislava – Dúbravka, lokalita Tavarikova osada. Pozemok je vo vlastníctve žiadateľa.Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00