25. októbra 2021
Meniny má Aurel

Oznámenie o právoplatnosti rozhodnutia

Mestská časť Bratislava-Dúbravka podľa § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok ) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 12.07.2016 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie č.j. ŽP-9920/3802/2016/Bn zo dňa 16.06.2016 orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 1 ks dreviny druhu agát biely na základe žiadosti Denisy Bartovej, Plachého 45, 841 02 Bratislava. Strom rastie na pozemku p.č. 1624/3 v k.ú. Bratislava-Dúbravka na Plachého ulici č. 45. Pozemok je vo vlastníctve žiadateľky.
Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00