25. októbra 2021
Meniny má Aurel

Oznámenie o právoplatnosti rozhodnutia

Mestská časť Bratislava-Dúbravka podľa § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok ) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 06.06.2016 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie č.j. ŽP-7244/3446/2016/Bn zo dňa 12.06.2016 orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 3 ks briez na základe žiadosti Evy Halovej, Bezekova 2034/21, 841 02 Bratislava. Stromy rastú na pozemku p.č. 2140/2 v k.ú. Bratislava-Dúbravka na Bezekovej ulici 21. Pozemok je vo vlastníctve žiadateľky.Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00