29. januára 2023
Meniny má Gašpar

Oznámenie o právoplatnosti

Mestská časť Bratislava-Dúbravka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov o z n a m u j e, že dňa 16.02.2016 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie č.j. ŽP-875/112/2016 zo dňa 21.01.2016 orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 2 ks borovica čierna (Pinus nigra) na základe žiadosti Hlavného mesta SR Bratislava, Primaciálne nám. č.1, 814 99 Bratislava. Stromy rastú na pozemku p. č. 1396 v k.ú. Bratislava – Dúbravka. Pozemok je vo vlastníctve Hlavného mesta SR – Bratislava, sídlom Primaciálne nám. 1, Bratislava.
Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00