2. decembra 2022
Meniny má Bibiána

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby spojenom s kolaudačným povolením a nariadenie ústneho pojednávania

ŽP-15478/7526/2015  V Bratislave 26.10.2015

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby spojenom s kolaudačným povolením a nariadenie ústneho pojednávania

Stavebníci : Sočuvka Matej a Michaela Sočuvková, bytom Koprivnická 13, 841 02     Bratislava

Stavba: Vŕtaná studňa

Miesto stavby: pozemok parcelné číslo 3756, 3757 v k. ú. Dúbravka, Bratislava

Účel: Odber úžitkovej vody.

Jednoduchý popis stavby:

Studňa je vŕtaná, s hĺbkou 96 m. Hladina podzemnej vody je v hĺbke 24 m, kde je aj umiestnené ponorné čerpadlo 3,5“ 85 C/26 1,1 kW, 230 V. Nad studňou sa nachádza manipulačná šachta ukončená poklopom. Odber podzemnej vody je s výdatnosťou maximálne 0,50 l/s. Predpokladaný ročný odber je do 750 m3/rok.

Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky najneskôr do 8 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote doložia svoje stanoviská aj dotknuté orgány štátnej správy. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí konania, neoznámi v určenej lehote svoje stanovisko k navrhovanému umiestneniu, má za to, že s ňou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Do podkladov konania možno nahliadnuť na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Pri kríži 14, referát životného prostredia, v stránkové dni :

Po : 8 00 - 12 00 13 00 - 17 00

St : 8 00 - 12 00 13 00 - 16 00

Št : - 13 00 - 16 00

    Mestská časť Bratislava-Dúbravka, ako príslušný vodoprávny úrad v prenesenej pôsobnosti hlavného mesta SR a podľa § 63, ods. 1), písm. b) zákona č.364/2004 o vodách Z. z. (vodný zákon) a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov oznamuje dotknutým orgánom a účastníkom konania, že ústne konanie o dodatočnom povolení stavby, spojené s kolaudačným konaním sa uskutoční dňa:

08.12.2015 – o 10ºº hod.

so stretnutím na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Pri kríži 14 – Referát životného prostredia

                

    

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca plnú moc s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechal zastupovať.

RNDr. Martin Zaťovič

starosta

v.r.

Doručuje sa:

1.    Mgr. Sočuvka Matej, Koprivnická 13, 841 02 Bratislava

2.    Mgr.art.ArtD. Sočuvková Michaela, Koprivnická 13, 841 02 Bratislava

3.    Norovská Magdaléna, Ul. 29. Augusta 13, 811 09 Bratislava

4.    Ing. Repašský Matúš, Zimná 31, 044 14 Čaňa

5.    Mgr. Repašská Andrea, Zimná 31, 044 14 Čaňa

6.    Lesy SR ŠP, Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

7.    M.Ú. M.Č. Bratislava-Dúbravka

8.    a/aSpäť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00