2. decembra 2022
Meniny má Bibiána

Oznámenie o začatí konania

ŽP-12526/6696/2015/Uhl. V Bratislave 9.10.2015

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby spojenom s kolaudačným povolením a nariadenie ústneho pojednávania

Stavebníci : Boris Nemček, Jána Raka 33, 841 06 Bratislava

V zastúpení : Ing. Dana Tarabová Sušková, Hrobákova 1, 851 02 Bratislava

Stavba: Kopaná studňa

Miesto stavby: pozemok parcelné číslo 4206/42 v k. ú. Dúbravka.

Účel: Odber úžitkovej vody.

Jednoduchý popis stavby:

Studňa je vŕtaná, s hĺbkou 15 m. Hladina podzemnej vody je v hĺbke 8,5 m, kde je aj umiestnené ponorné čerpadlo. Nad studňou sa nachádza manipulačná šachta ukončená poklopom. Odber podzemnej vody je s výdatnosťou maximálne 0,50 l/s. Predpokladaný ročný odber je do 250 m³ /rok.

Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky najneskôr do 8 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote doložia svoje stanoviská aj dotknuté orgány štátnej správy. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí konania, neoznámi v určenej lehote svoje stanovisko k navrhovanému umiestneniu, má za to, že s ňou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Do podkladov konania možno nahliadnuť na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Pri kríži 14, referát životného prostredia, v stránkové dni :

Po : 8 00 - 12 00 13 00 - 17 00

St : 8 00 - 12 00 13 00 - 16 00

Št : - 13 00 - 16 00

    

    Mestská časť Bratislava-Dúbravka, ako príslušný vodoprávny úrad v prenesenej pôsobnosti hlavného mesta SR a podľa § 63, ods. 1), písm. b) zákona č.364/2004 o vodách Z. z. (vodný zákon) a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov oznamuje dotknutým orgánom a účastníkom konania, že ústne konanie o dodatočnom povolení stavby, spojené s kolaudačným konaním sa uskutoční dňa:

08.12.2015 – o 9ºº hod.

so stretnutím na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Pri kríži 14 – Referát životného prostredia

                

    

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca plnú moc s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechal zastupovať.

                            

    

                      

RNDr. Martin Zaťovič                                     starosta

v.r.

Účastníci konania:

1.    Nemček Boris, Jána Raka 33, 841 06 Bratislava

2.    Ing. Tarabová Sušková Dana, Hrobákova 1, 851 02 Bratislava

3.    Marková Janka, Pod záhradami 26, 841 01 Bratislava

4.    M.Č. Bratislava-Dúbravka, Žatevná č. 2, 844 02 Bratislava

5.    Hl. mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava

6.    Vlastníci pozemku E- parc. č. 4402/104 v k. ú. Dúbravka, Bratislava – doručuje sa verejnou vyhláškou

Dotknuté orgány:

7.    SÚ.M.Č. Bratislava-DúbravkaSpäť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00