2. decembra 2022
Meniny má Bibiána

Oznámenie o začatí výrubového konania (Lamačská brána - parkovisko)

Č.j. ŽP - 17214/8045/2015/Sk                 Dňa 4. novembra 2015

                

Vec:

Oznámenie o začatí výrubového konania (Lamačská brána - parkovisko)

Mestská časť Bratislava – Dúbravka, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánová štátnej správy na obce a vyššie územné celky v súlade s § 17 ods. 3 zákona 377/1990 o hlavnom meste SR Bratislave a v súlade so Štatútom Hlavného mesta Slovenskej republiky, čl. 69, podľa § 82 ods. 7 zákona 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a podľa § 18 zákona o správnom konaní č. 71/1967, v znení neskorších predpisov

upovedomuje

o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 35 stromov rastúcich na pozemkoch parc. č. 3446/9, 3446/8, 3446/7, 3446/6, 3446/5, 3446/4, 3446/16, 3446/15, 3446/14, 3446/13, 3446/12, 3446/11, 3446/20, 3446/21, 3446/22, 3446/28, 3446/32, v k.úz. Bratislava – Dúbravka na základe žiadosti Reming Consult a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava 3, ktorý je splnomocnený od žiadateľa Železníc Slovenskej republiky, Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava. Stromy sa nachádzajú v záhradkárskej osade. Výrub je požadovaný z dôvodu plánovanej výstavby ŽSR Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave Úsek Devínska Nová Ves-Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice TIOP č. 2 Bratislava-Lamačská brána.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v predmetnom správnom konaní podľa čl. IV ods. 3 zákona č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, orgánu ochrany prírody a krajiny je do 13.11.2015. Adresa pre písomný styk: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava. E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenie záujmu o účasť v konaní je: skacanova@dubravka.sk.

Ústne konanie spojené s miestnou obhliadkou sa uskutoční dňa

08.12.2015 ( utorok) o 9:00 hod.

so stretnutím účastníkov pred záhradkárskou osadou oproti Clubu Penaty na Agátovej 33 v Bratislave.

Na ústnom konaní majú účastníci konania a zúčastnené osoby v zmysle § 33 odst. 2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení, možnosť vyjadriť sa pred vydaním rozhodnutia k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

S úctou

RNDr. Martin Zaťovič

Starosta

Vybavuje: Mgr. Skačanová, t.č. 60101154Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00