29. januára 2023
Meniny má Gašpar

Oznámenie o právoplatnosti rozhodnutia č.j. ŽP-424/382/2017/Bn zo dňa 23.01.2017

Mestská časť Bratislava-Dúbravka podľa § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok ) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 13.02.2017 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie č.j. ŽP-424/382/2017/Bn zo dňa 23.01.2017 orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 1 ks dreviny druhu orech kráľovský na základe žiadosti Ing. Tomáša Hörmanna, Royova 19, 831 01 Bratislava. Strom rastie na pozemku p.č. 1158/1 na Tranovského ulici v k.ú. Bratislava-Dúbravka. Pozemok je vo vlastníctve Hlavného mesta SR – Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1.
Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00