29. januára 2023
Meniny má Gašpar

Oznámenie o právoplatnosti rozhodnutia ŽP/19605/6736/2016/Kn zo dňa 12.12.2016

Mestská časť Bratislava-Dúbravka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

o z n a m u j e,

že dňa 12.1.2017 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie č.j. ŽP/19605/6736/2016/Kn zo dňa 12.12.2016 orgánu ochrany prírody, ktorým sa mení rozhodnutie č. OŽP-1714/282/2013 zo dňa 4.2.2013. Predmetom zmeny rozhodnutia je zmena termínu vykonania náhradných výsadieb. Žiadateľom je firma YIT Slovakia a.s., Račianska 153/A, 831 54 Bratislava.
Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00