5. decembra 2023
Meniny má Oto

Oznámenie o právoplatnosti rozhodnutia ŽP-2046/380/2017/Bn

Mestská časť Bratislava-Dúbravka podľa § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok ) v znení neskorších predpisov

o z n a m u j e,

že dňa 7.3.2017 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie č.j. ŽP-2046/380/2017/Bn zo dňa 13.02.2017 orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 2 ks drevín druhu borovica čierna na základe žiadosti Hlavného mesta SR – Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1. Stromy rastú na pozemku p.č. 1396 na Repašského ulici č. 12 v k.ú. Bratislava-Dúbravka. Pozemok je vo vlastníctve žiadateľa.
Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00