29. januára 2023
Meniny má Gašpar

Oznámenie o právoplatnosti rozhodnutia ŽP/621/394/2017/Kn

Mestská časť Bratislava-Dúbravka podľa§ 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov o zn a m u j e, že dňa 4.3.2017 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie č.j. ŽP/621/394/2017/Kn zo dňa 09.02.2017 orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 8 ks stromov na základe žiadosti spoločnosti 2JTI, s.r.o., Vajnorská 100/ A, 831 04 Bratislava. Stromy rastú na pozemku p. č. 3422/20 v k.ú. Bratislava-Dúbravka. Pozemok je vo vlastníctve žiadateľa.Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00