29. januára 2023
Meniny má Gašpar

rozhodnutie

ŽP-3863/376/2017/Uhl   

                                                   V Bratislave 15.03.2017

 

                     Mestská časť Bratislava-Dúbravka ako príslušný úrad v prenesenej pôsobnosti hlavného mesta SR podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len  „stavebný zákon„), zastúpená starostom Mestskej časti Bratislava-Dúbravka ako príslušného orgánu štátnej správy, v zmysle § 4 ods. 3, písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona č. 479/2010, článku 71 ods. 2, písm. d)  Štatútu hl. m. SR Bratislavy,  podľa § 63, ods. 1), písm. b) zákona č. 364/2004  Z. z.  zákona o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch  v znení neskorších predpisov (ďalej len vodný zákon) vydáva toto

 

 

 

rozhodnutie

 

 

podľa § 26 ods.1 vodného zákona a § 69 zákona č. 50/1976 Zb. stavebného zákona v znení neskorších predpisov predlžuje platnosť povolenia na rekonštrukciu stavby studne pre stavebníka  Monika Lutze, Ortolfstrasse 17, 812 47 Mníchov,  korešpondenčná adresa: K. Adlera 8, 841 02 Bratislava – vydaného oddelením životného prostredia mestskej časti Bratislava-Dúbravka pod č. OŽP – 2625/471/2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť 17.03.2015

 

odôvodnenie

 

 

            Stavebník Monika Lutze, bytom Ortolfstrasse 17, 812 47 Mníchov,  korešpondenčná adresa: K. Adlera 8, 841 02 Bratislava  požiadala o predĺženie rozhodnutia na zrealizovanie jednoduchej vodnej stavby  - studne  na par. č. 3856/2 v k. ú. Dúbravka. Oznámenie o začatí vodoprávneho konania podľa § 63 odst.1 pism. b) zákona 364/2004 Z.z. bolo zverejnené na úradnej tabuli od 18.01.2017 do 03.02.2017.  Mestská časť Bratislava-Dúbravka v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy, ako orgán štátnej vodnej správy posúdila dôvody, pre ktoré nebola stavba studne začatá. Podklady za ktorých bolo vodoprávne povolenie vydané zostali nezmenené, preto žiadosti o predĺženia platnosti rozhodnutia vyhovela a

 

 

predlžuje rozhodnutie OŽP- 2625/471/2015

do 31.12.2018

 


Poučenie:


              Podľa § 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní, možno proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie  v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia  na miestnom úrade Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 8422 01 Bratislava

  

                                                                                     RNDr. Martin Zaťovič                                                                                                                                                     starosta

                                                                                                      v.r.

 

 

 

 

Doručuje sa:

  1. Lutze Monika, K.Adlera 8, 841 02 Bratislava
  2. Ing.Holota Daniel,Bošaniho 13, 841 01 Bratislava
  3. RNDr. Lux Alexander, Tupolevova 4, 851 01 Bratislava
  4. Ing.Masarovič Štefan, Rozvodná 5, 831 01 Bratislava
  5. Masarovičová Eva, Rozvodná 5, 831 01 Bratislava
  6. SÚ. MČ. Bratislava-Dúbravka
  7. a/a


Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00