9. decembra 2023
Meniny má Izabela

Výrub 15 ks drevín na pozemkoch KN-C p.č. 2108, 2296, 2189, 2397, 2435, 2812, 2811, 2685 v k. ú. Petržalka

Informácia o začatí správneho konania

Mestská časť Bratislava–Dúbravka ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok)

oznamuje

začatie správneho konania sp. zn. ŽP/2643/2023/364/ZK, v zmysle § 47 ods. 3 zákona, na základe žiadosti mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava, vo veci vydania súhlasu na výrub 15 ks stromov, rastúcich na pozemkoch KN-C 2108, 2296, 2189, 2397, 2435, 2812, 2811, 2685 v k. ú. Petržalka. Ako dôvod výrubu žiadateľ uvádza, že stromy sú v zlom zdravotnom stave, rastú na verejnom priestranstve v bezprostrednej blízkosti frekventovaných chodníkov, detských ihrísk, na miestach so zvýšeným pohybom občanov a predstavujú riziko ohrozenia života, zdravia a majetku občanov.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona a § 19 ods. 1 správneho poriadku, je možné písomne alebo elektronicky oznámiť svoju účasť v tomto správnom konaní do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia t.j. do 07.06.2023 na mailovú adresu: zuzana.knetigova@dubravka.sk a na adresu: mestská časť Bratislava-Dúbravka, ul. Žatevná 2, 841 01 Bratislava.
Dátum zverejnenia: 30.05.2023
Dátum zvesenia: 07.06.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 30.05.2023Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00