9. decembra 2023
Meniny má Izabela

Výrub stromov na pozemkoch C-KN p.č.: 1430/5, 3027, 1430/1, 3046, 3020/1 a 1447 v k.ú. Dúbravka

Informácia o začatí správneho konania

Mestská časť Bratislava–Dúbravka ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) týmto

oznamuje

začatie správneho konania sp. zn. ŽP/2820/2023/363/KO v zmysle § 47 ods. 3 zákona, na základe žiadosti hlavného mesta SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava o vydanie súhlasu na výrub 6 ks stromov, ktoré rastú na pozemku C-KN p.č. 1430/5, 3027, 1430/1, 3046, 3020/1 a 1447 v k.ú. Dúbravka. Dôvodom výrubu je ohrozenie bezpečnosti a majetku na pozemkoch v bezprostrednej blízkosti predmetných drevín.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona a § 19 ods. 1 správneho poriadku, je možné písomne alebo v elektronicky oznámiť svoju účasť v tomto správnom konaní do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia t. j. do 01.06.2023 na mailovú adresu: kristina.obuchova@dubravka.sk a na adresu: mestská časť Bratislava-Dúbravka, ul. Žatevná 2, 841 01 Bratislava.Dátum zverejnenia: 25.05.2023
Dátum zvesenia: 01.06.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 24.05.2023Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00