Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

13. júla 2024
Meniny má Margita

Pravidlá zadávania verejných zákaziek

Všeobecné ustanovenia

 1. Verejný obstarávateľ mestská časť Bratislava-Dúbravka (ďalej len „verejný obstarávateľ” alebo „mestská časť“) je podľa § 7 ods. 1 písm. b), zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom, ktorý je povinný pri zadávaní zákaziek postupovať podľa príslušných ustanovení citovaného zákona.
 2. Verejné obstarávanie (ďalej len „VO“) predstavuje postupy, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru a potravín, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb, sociálnych služieb, koncesie a súťaže návrhov.
 3. Základnými princípmi verejného obstarávania, ktoré verejný obstarávateľ uplatňuje v každej etape procesu VO sú: transparentnosť, proporcionalita, rovnaké zaobchádzanie a nediskriminácia uchádzačov alebo záujemcov, hospodárska súťaž (konkurencia) pri dodržiavaní zásad hospodárnosti a efektívnosti pri vynakladaní finančných prostriedkov.
 4. Vnútornú kontrolu verejného obstarávania vykonáva útvar miestneho kontrolóra alebo poverený zamestnanec mestskej časti priebežnou kontrolou a predbežnou kontrolou alebo kontrolou v zmysle osobitného právneho predpisu, tak aby bola zabezpečená hospodárnosť pri vynakladaní finančných prostriedkov.

Zodpovednosť v procese verejného obstarávania

 1. Za účelom zadania zákaziek kde sa aplikuje postup podľa § 117, ako aj v podlimitných a nadlimitných metódach verejného obstarávania starosta, prednosta, vedúci zamestnanec alebo zamestnanec mestskej časti môže vykonať výber externého dodávateľa služby, ktorý má oprávnenie poskytovať služby vo verejnom obstarávaní, je akreditovaná osoba alebo je odborne spôsobilá a má dostatočné skúsenosti vo verejnom obstarávaní (ďalej len „externá spoločnosť“) s tým, že za proces verejného obstarávania zodpovedá externá spoločnosť a za dodržiavanie interných predpisov mestskej časti, iných právne záväzných predpisov a zmluvných vzťahov ktoré súvisia s predmetom zákazky sú zodpovední zamestnanci mestskej časti.
 2. V procese zadávania zákaziek zodpovedá za určenie predpokladanej hodnoty zákazky a transparentnosť poverený zamestnanec mestskej časti alebo externá spoločnosť. Pokiaľ je možné určiť predpokladanú hodnotu zákazky na základe podkladov a informácií, ktoré má k dispozícii mestská časť zabezpečí tieto podklady zamestnanec mestskej časti. V opačnom prípade zabezpečí určenie predbežnej hodnoty zákazky externá spoločnosť v súlade s ustanoveniami Zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Vnútorná kontrola procesov verejného obstarávania sa riadi zákonom o verejnom obstarávaní, zákonom o finančnej kontrole, zákonom o rozpočtových pravidlách a podľa pokynov, smerníc a iných interných aktov riadenia mestskej časti.
 3. Pred zahájením procesu VO podľa tejto smernice je potrebné vykonať základnú finančnú kontrolu k verejnému obstarávaniu zákazky v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite. Za vykonanie základnej finančnej kontroly je zodpovedný odborný garant zákazky.

Postupy verejného obstarávania a finančné limity

 1. Postupy vo verejnom obstarávaní sú:
  1. verejná súťaž
  2. užšia súťaž
  3. rokovacie konanie so zverejnením
  4. priame rokovacie konanie
  5. súťažný dialóg
  6. inovatívne partnerstvo
 2. Finančné limity a postupy pri verejnom obstarávaní upravuje zákon o verejnom obstarávaní. V závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky (finančného limitu), je zákazka:
  1. s nízkou hodnotou
  2. podlimitná
  3. nadlimitná
 3. Zákazku nemožno rozdeliť ani zvoliť spôsob určenia jej predpokladanej hodnoty s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov zadávania zákazky podľa zákona.
Dátum zverejnenia: 16.03.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 16.03.2022Späť na Verejné obstarávanie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00