24. októbra 2021
Meniny má Kvetoslava

Dúbravka bude poskytovať dotácie po novom

Dúbravka má nové pravidlá prideľovania dotácií. Miestni poslanci ich schválili na decembrovom zasadnutí zastupiteľstva a účinnosť nadobudli dňom 1. januára 2020.

Mestská časť tak vytvorila nové pravidlá, ktoré upravujú proces od vyhlásenia výzvy, cez podávanie a posudzovanie žiadostí po samotné poskytnutie príspevkov a kontrolu ich použitia.

Finančné prostriedky na dotácie vyčleňuje mestská časť v rámci svojho rozpočtu. Na rok 2020 je vyčlenená celková suma 52 tisíc eur.

Žiadateľom môžu byť právnické osoby a fyzické osoby-podnikatelia pôsobiaci na území Dúbravky alebo poskytujúci služby obyvateľom mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

Vyplnenú žiadosť aj s potrebnými prílohami treba odovzdať v podateľni mestskej časti Bratislava-Dúbravka osobne alebo poštou, alebo elektronickým spôsobom, do 31. marca. Doručené žiadosti posúdia príslušné komisie miestneho zastupiteľstva, do ktorej kompetencie patrí posudzovaná oblasť, napr. športová, kultúrna, sociálna a pod. Príspevok môže žiadateľ použiť len na účel, na ktorý bol schválený. Dotáciu treba vyčerpať najneskôr do 15. decembra.

Podrobné informácie o pravidlách prideľovania dotácií nájdete vo VZN 6/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti(513 kB) .

 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2020

Na základe Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 6/2019 zo dňa 10. decembra 2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti vyhlasuje mestská časť Bratislava-Dúbravka výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2020.

Oblasti poskytovania dotácií v mestskej časti Bratislava-Dúbravka v zmysle VZN:

Všeobecne prospešná služba najmä:

 1. poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
 2. poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
 3. tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
 4. ochrana ľudských práv a základných slobôd,
 5. vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
 6. výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
 7. tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
 8. služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
 9. zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.

Všeobecne prospešný a verejnoprospešný účel najmä:

 1. rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,
 2. realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
 3. ochrana a tvorba životného prostredia,
 4. zachovanie prírodných hodnôt,
 5. ochrana zdravia,
 6. ochrana práv detí a mládeže,
 7. rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy,
 8. plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

Podrobnejšie podmienky poskytnutia dotácie, ako aj súvisiace dokumenty, sú súčasťou všeobecne záväzného nariadenia, ktoré sú dostupné na webovej stránke mestskej časti www.dubravka.sk, prípadne osobne na miestnom úrade.
Späť na Všeobecná úradná tabuľa

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00