20. októbra 2021
Meniny má Vendelín

Oznámenie o povinnom zápise detí do prvých ročníkov základných škôl na školský rok 2020/2021

V súlade s § 150 ods. 8 písm. c) bod 4. zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe Rozhodnutia ministra školstva č. 2020/10610:1-A1030, mestská časť Bratislava-Dúbravka oznamuje :

zápis detí do prvých ročníkov základných škôl sa uskutoční na všetkých základných školách, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Dúbravka

od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020 elektronickou formou.


Zákonní zástupcovia detí, ktorí nemajú prístup k internetu, môžu doručiť prihlášku na vrátnicu príslušnej školy v utorok 28. apríla 2020 v čase od 9:00 hodiny do 12:00 hodiny osobne bez osobnej prítomnosti detí.

Podľa § 20 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonní zástupcovia sú povinní v tieto dni prihlásiť na zápis deti, ktoré do 31. augusta 2020 dovŕšia šiesty rok veku, ako aj deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok (u týchto detí sa pri zápise nevyžaduje odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast ani príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Doklad predloží zákonný zástupca dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Na zápis treba prihlásiť aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Zákonný zástupca tohto dieťaťa doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020.

Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami v prihláške sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Bližšie informácie podá záujemcom každá základná škola, ktorej zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Dúbravka.

Porušenie zákonnej prihlasovacej povinnosti sa trestá ako priestupok podľa § 37 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.Späť na Všeobecná úradná tabuľa

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00