27. septembra 2021
Meniny má Cyprián

Bezplatná právna poradňa

Bezplatná právna poradňa pre občanov s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Dúbravka bude dočasne zatvorená 

Kde sídli právna poradňa:
Právna poradňa sídli na prízemí budovy Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na Žatevnej 2.

Komu poskytuje právne poradenstvo:
Právne poradenstvo poskytuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-Dúbravka. V prípade záujmu o právne poradenstvo predložia záujemcovia občiansky preukaz, aby bolo možné overiť adresu ich trvalého pobytu.

Kto poskytuje právne poradenstvo:
Právne poradenstvo bezplatne poskytujú renomovaní právnici s dlhoročnými skúsenosťami a praxou.

JUDr. Dušan Mikuláš, poslanec Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka a podpredseda komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom.

JUDr. Anna Ščepková, členka komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom.

V akých oblastiach je poskytované právne poradenstvo:

  • exekúcie,
  • otázky týkajúce sa rodinných vzťahov, ako napr. rozvod, rozdelenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, určenie/zapretie otcovstva, výživné,
  • otázky týkajúce sa dedičského konania,
  • otázky týkajúce sa pracovno - právnych vzťahov,
  • poradenstvo vo veciach zmluvných vzťahov, napr. uzavretie kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy, nájomnej zmluvy,
  • otázky majetkovej povahy, napr. vysporiadanie podielového spoluvlastníctva, predaja/kúpy nehnuteľností, vlastníctvo nehnuteľností nezapísaných na liste vlastníctva, výpovede z nájmu,
  • problémy na úseku ochrany spotrebiteľa, napr. reklamácie tovaru alebo služieb,
  • otázky právnej ochrany, ako napr. usmernenia v súdnych sporoch a v konaniach pred štátnymi orgánmi.

Akou formou prebieha právne poradenstvo:
Služby právnej poradne sú poskytované formou osobných konzultácií s právnikmi. 

Kedy je právna poradňa k dispozícii občanom:
Každú prvú stredu v mesiaci od 9:00 do 12:00 a každú tretiu stredu v mesiaci od 14:00 do 17:00.


Poradňa neposkytuje právne poradenstvo v trestných veciach a nezastupuje občanov v súdnych konaniach ani v konaniach pred inými štátnymi orgánmi.

 

Právna poradňa pre občanov začala fungovať dňa 08.04.2015

 

 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 22.10.2020

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

  

Bezplatná právna poradňa bude dočasne zatvorená

V mesiacoch september až jún je bezplatná právna poradňa občanom k dispozícii každú prvú stredu v mesiaci od 9:00 do 12:00 a každú tretiu stredu v mesiaci od 14:00 do 17:00