Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

16. apríla 2024
Meniny má Dana

Organizačné oddelenie

Tu vybavíte

 

Adresa:
Žatevná 4
844 02 Bratislava 

Kontakty:
Vedúca oddelenia:
JUDr. Mária Čajková
Telefón: 02/6920 2543

Referát organizačný:
Kristína Štajerová
Telefón: 02/6920 2513

Overovanie listín a podpisov, ohlasovňa pobytu:

Súpisné a orientačné čísla:
Mgr. Marta Šimovcová
Telefón: 02/69202538

Lucia Langová
Telefón: 02/69202523

Podateľňa:
Monika Plaňavská, Martina Verbičová Salagová
Telefón: 02/69202544, 02/69202514 

Rregistratúrne stredisko:
PhDr. Lívia Nagyová 
Telefón: 02/69202542 
E-mail: livia.nagyova@dubravka.sk  


Náplň pracovných činností oddelenia

Organizačné oddelenie svojou činnosťou zabezpečuje najmä plnenie nasledovných úloh:

 1. vedie evidenciu pobytu občanov a zaznamenáva údaje o hlásení pobytu do centrálneho registra obyvateľov v elektronickej forme,
 2. plní ďalšie úlohy súvisiace s preneseným výkonom štátnej správy na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov SR v súlade so Zákonom č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri občanov,
 3. pravidelne aktualizuje zoznam voličov mestskej časti,
 4. v plnom rozsahu koordinuje a organizačne zabezpečuje voľby, referendá alebo miestne hlasovania,
 5. zabezpečuje metodickú a kontrolnú činnosť registratúrneho strediska na úseku správy registratúry u zamestnávateľa,
 6. osvedčuje listiny a podpisy na listinách,
 7. tvorí všeobecne záväzné právne predpisy na úrovni samosprávy,
 8. tvorí koncepčné, metodické a analytické materiály na úrovni mestskej časti,
 9. pripravuje a tvorí interné predpisy, pokyny, príkazy a pod. a podieľa sa na príprave materiálov zásadného charakteru,
 10. vedie evidenciu interných predpisov, pokynov, poriadkov, príkazov, rozhodnutí a opatrení,
 11. pripravuje, organizuje a zabezpečuje zasadnutia odborných komisií, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva a všetky s nimi súvisiace činnosti a výstupy,
 12. vedie evidenciu poslancov miestneho zastupiteľstva, členov miestnej rady a členov komisií,
 13. eviduje záznamy a uznesenia zo zasadnutí orgánov mestskej časti a miestneho zastupiteľstva, interpelácie poslancov, zabezpečuje ich distribúciu na vybavenie príslušnými oddeleniami,
 14. vedie ústredný protokol miestneho úradu a protokolové zošity organizačných útvarov miestneho úradu,
 15. vedie evidenciu pečiatok, zodpovedá za vyhotovenie pečiatok v zmysle platnej legislatívy,
 16. vedie agendu registratúry, vykonáva správu registratúrneho strediska v súlade zákonom o archívoch a registratúrach a ďalšími všeobecne záväznými predpismi,
 17. metodicky usmerňuje, kontroluje a zabezpečuje dodržiavanie predpisov a ustanovení registratúrneho poriadku na miestnom úrade,
 18. realizuje priamy kontakt medzi verejnosťou a výkonným aparátom samosprávy, organizačne zabezpečuje podateľňu miestneho úradu,
 19. poskytuje k nahliadnutiu základné dokumenty mestskej časti,
 20. poskytuje základné údaje o činnosti miestneho úradu mestskej časti a poskytuje občanom informácie z databázy oddelenia.
Organizačné oddelenie ďalej zabezpečuje aj vybavovanie agendy vo vymedzenej oblasti samosprávy pri príprave a zabezpečovaní výkonu individuálnych právnych aktov v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb:
 1. vedie evidenciu súpisných čísiel a evidenciu orientačných čísiel a udržiava evidencie v súlade so skutočným stavom,
 2. pripravuje rozhodnutia o určení, zmene, zrušení súpisného čísla a orientačného čísla stavby,
 3. obstaráva tabuľky na označovanie stavieb súpisnými a orientačnými číslami.


 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 08.11.2023

Kontakt:

Vedúca oddelenia: JUDr. Mária Čajková
Telefón: 02/69202543
E-mail:
organizacne@dubravka.sk

  

Úradné hodiny

Podateľňa - Žatevná 4 

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Utorok
08:00 – 12:00
13:00 – 15:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Piatok
07:00 – 12:30

Osvedčovanie listín a podpisov - Žatevná 4

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Utorok
08:00 – 12:00  (13:00 – 15:00 osvedčovanie v teréne)
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Piatok
07:00 – 12:30