21. novembra 2018
Meniny má Elvíra

Organizačné oddelenie

Tu vybavíte

 

Kontakty

Vedúci oddelenia:
Mgr. Jozef Kralovič
č. t.: 02/69202533
e-mail: organizacne@dubravka.sk, jozef.kralovic@dubravka.sk

Referát organizačný:
JUDr. Anna Hajdúchová
č. t. 02/6920 2513
e-mail: anna.hajduchova@dubravka.sk

Overovanie listín a podpisov, súpisné a orientačné čísla:
Mgr. Martina Mucsková
č. t.: 02/69202538
e-mail: martina.muskova@dubravka.sk

Ohlasovňa pobytu:
Petra Nevlahová
č. t.: 02/69202523
e-mail: petra.nevlahova@dubravka.sk

Podateľňa:
Monika Plaňavská, Elena Vlasatá
č. t.: 02/69202544, 02/69202514 
e-mail: podatelna@dubravka.sk, monika.planavska@dubravka.sk, elena.vlasata@dubravka.sk

Registratúra a archív:
PhDr. Lívia Nagyová 
č. t.: 02/69202542 
e-mail: livia.nagyova@dubravka.sk  

Sídlo
Žatevná 4
844 02 Bratislava 

Náplň pracovných činností oddelenia

Organizačné oddelenie svojou činnosťou zabezpečuje najmä plnenie nasledovných úloh:

a) tvorí všeobecne záväzné právne predpisy na úrovni samosprávy, 
b) samostatne odborne vypracúva podklady pre zásadné akty riadenia pre štatutárny orgán, 
c) tvorí koncepčné, metodické a analytické materiály na úrovni mestskej časti, 
d) pravidelne aktualizuje zoznam voličov mestskej časti, 
e) v plnom rozsahu koordinuje a organizačne zabezpečuje voľby, referendá alebo miestne hlasovania, 
f) zabezpečuje metodickú a kontrolnú činnosť registratúrneho strediska na úseku správy registratúry u zamestnávateľa, 
g) osvedčuje listiny a podpisy na listinách, 
h) pripravuje a tvorí interné predpisy a vedie ich centrálnu evidenciu, podieľa sa na príprave materiálov zásadného charakteru, 
i) pripravuje, organizuje a zabezpečuje zasadnutia odborných komisií, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva a všetky s nimi súvisiace činnosti a výstupy (príprava materiálov, prezenčná listina, zápisnica, uznesenie, zverejňovanie povinných dokumentov a i.), 
j) vedie evidenciu poslancov miestneho zastupiteľstva, členov miestnej rady a členov komisií, 
k) eviduje záznamy a uznesenia zo zasadnutí orgánov mestskej časti a miestneho zastupiteľstva, interpelácie poslancov, zabezpečuje ich distribúciu na vybavenie príslušnými oddeleniami, Organizačný poriadok Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka Strana 17 
l) vedie ústredný protokol miestneho úradu a protokolové zošity organizačných útvarov miestneho úradu, 
m) vedie evidenciu pečiatok, zodpovedá za vyhotovenie pečiatok v zmysle platnej legislatívy, 
n) vedie agendu registratúry, vykonáva správu registratúrneho strediska v súlade zákonom o archívoch a registratúrach a ďalšími všeobecne záväznými predpismi, 
o) metodicky usmerňuje, kontroluje a zabezpečuje dodržiavanie predpisov a ustanovení registratúrneho poriadku na miestnom úrade, 
p) realizuje priamy kontakt medzi verejnosťou a výkonným aparátom samosprávy, 
q) poskytuje k nahliadnutiu základné dokumenty mestskej časti, 

r) poskytuje základné údaje o činnosti miestneho úradu mestskej časti a poskytuje občanom informácie z databázy oddelenia.

 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 12.04.2018

Kontakt:

Vedúci oddelenia: Mgr. Jozef Kralovič
Telefón: 02/69202533
E-mail:
organizacne@dubravka.sk

  

Úradné hodiny

Podateľňa - Žatevná 4 

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Utorok
08:00 – 12:00
13:00 – 15:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Piatok
07:00 – 12:30

Osvedčovanie listín a podpisov - Žatevná 4

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Utorok
08:00 – 12:00  (13:00 – 15:00 osvedčovanie v teréne)
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Piatok
07:00 – 12:30