6. decembra 2023
Meniny má Mikuláš

Organizačné oddelenie

Tu vybavíte

 

Adresa:
Žatevná 4
844 02 Bratislava 

Kontakty:
Vedúca oddelenia:
JUDr. Mária Čajková
Telefón: 02/6920 2543

Referát organizačný:
Kristína Štajerová
Telefón: 02/6920 2513

Overovanie listín a podpisov, ohlasovňa pobytu:

Súpisné a orientačné čísla:
Mgr. Marta Šimovcová
Telefón: 02/69202538

Lucia Langová
Telefón: 02/69202523

Podateľňa:
Monika Plaňavská, Martina Verbičová Salagová
Telefón: 02/69202544, 02/69202514 

Rregistratúrne stredisko:
PhDr. Lívia Nagyová 
Telefón: 02/69202542 
E-mail: livia.nagyova@dubravka.sk  


Náplň pracovných činností oddelenia

Organizačné oddelenie svojou činnosťou zabezpečuje najmä plnenie nasledovných úloh:

 1. vedie evidenciu pobytu občanov a zaznamenáva údaje o hlásení pobytu do centrálneho registra obyvateľov v elektronickej forme,
 2. plní ďalšie úlohy súvisiace s preneseným výkonom štátnej správy na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov SR v súlade so Zákonom č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri občanov,
 3. pravidelne aktualizuje zoznam voličov mestskej časti,
 4. v plnom rozsahu koordinuje a organizačne zabezpečuje voľby, referendá alebo miestne hlasovania,
 5. zabezpečuje metodickú a kontrolnú činnosť registratúrneho strediska na úseku správy registratúry u zamestnávateľa,
 6. osvedčuje listiny a podpisy na listinách,
 7. tvorí všeobecne záväzné právne predpisy na úrovni samosprávy,
 8. tvorí koncepčné, metodické a analytické materiály na úrovni mestskej časti,
 9. pripravuje a tvorí interné predpisy, pokyny, príkazy a pod. a podieľa sa na príprave materiálov zásadného charakteru,
 10. vedie evidenciu interných predpisov, pokynov, poriadkov, príkazov, rozhodnutí a opatrení,
 11. pripravuje, organizuje a zabezpečuje zasadnutia odborných komisií, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva a všetky s nimi súvisiace činnosti a výstupy,
 12. vedie evidenciu poslancov miestneho zastupiteľstva, členov miestnej rady a členov komisií,
 13. eviduje záznamy a uznesenia zo zasadnutí orgánov mestskej časti a miestneho zastupiteľstva, interpelácie poslancov, zabezpečuje ich distribúciu na vybavenie príslušnými oddeleniami,
 14. vedie ústredný protokol miestneho úradu a protokolové zošity organizačných útvarov miestneho úradu,
 15. vedie evidenciu pečiatok, zodpovedá za vyhotovenie pečiatok v zmysle platnej legislatívy,
 16. vedie agendu registratúry, vykonáva správu registratúrneho strediska v súlade zákonom o archívoch a registratúrach a ďalšími všeobecne záväznými predpismi,
 17. metodicky usmerňuje, kontroluje a zabezpečuje dodržiavanie predpisov a ustanovení registratúrneho poriadku na miestnom úrade,
 18. realizuje priamy kontakt medzi verejnosťou a výkonným aparátom samosprávy, organizačne zabezpečuje podateľňu miestneho úradu,
 19. poskytuje k nahliadnutiu základné dokumenty mestskej časti,
 20. poskytuje základné údaje o činnosti miestneho úradu mestskej časti a poskytuje občanom informácie z databázy oddelenia.
Organizačné oddelenie ďalej zabezpečuje aj vybavovanie agendy vo vymedzenej oblasti samosprávy pri príprave a zabezpečovaní výkonu individuálnych právnych aktov v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb:
 1. vedie evidenciu súpisných čísiel a evidenciu orientačných čísiel a udržiava evidencie v súlade so skutočným stavom,
 2. pripravuje rozhodnutia o určení, zmene, zrušení súpisného čísla a orientačného čísla stavby,
 3. obstaráva tabuľky na označovanie stavieb súpisnými a orientačnými číslami.


 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 08.11.2023

Kontakt:

Vedúca oddelenia: JUDr. Mária Čajková
Telefón: 02/69202543
E-mail:
organizacne@dubravka.sk

  

Úradné hodiny

Podateľňa - Žatevná 4 

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Utorok
08:00 – 12:00
13:00 – 15:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Piatok
07:00 – 12:30

Osvedčovanie listín a podpisov - Žatevná 4

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Utorok
08:00 – 12:00  (13:00 – 15:00 osvedčovanie v teréne)
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Piatok
07:00 – 12:30