9. decembra 2023
Meniny má Izabela

Zápisy prvákov na školský rok 2023/2024

Zápisy prvákov na školský rok 2023/2024

Všetky deti, ktoré do konca augusta tohto roku dovŕšia šesť rokov veku, a aj tie, ktoré mali odloženú povinnú školskú dochádzku, čakajú aprílové zápisy do základných škôl na školský rok 2023/2024. Na zápis je potrebné zobrať občiansky preukaz zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa.

Po dvojročnej pandemickej pauze, kedy prebiehali zápisy do škôl bez prítomnosti detí, budú zápisy opäť klasické. Budúci prváci sa ich zúčastnia osobne spolu s rodičmi. Termín slávnostno-dôležitej udalosti v živote žiaka pripadol na stredu a štvrtok 19. a 20. apríla od 15.00 do 18.00.

Počas týchto dní sa môžu na školách informovať aj zákonní zástupcovia detí, ktoré dovŕšia šiesty rok veku v čase od 1. septembra do konca kalendárneho roka, ak chcú požiadať o predčasné zaškolenie dieťaťa.

Čo vziať na zápis

Na zápis v tieto dni musia prísť deti, ktoré do 31. augusta 2023 dovŕšia šiesty rok veku, ako aj deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok a budú pokračovať v predprimárnom vzdelávaní. Prihlásiť do školy musia zákonní zástupcovia aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Zákonný zástupca tohto dieťaťa doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, a to najneskôr do 15. júna 2023.

Na zápis zákonný zástupca dieťaťa potrebuje: občiansky preukaz, rodný list, respektíve výpis z knihy narodených zapisujúceho dieťaťa a v prípade potreby preukázateľný doklad o zdravotnom znevýhodnení dieťaťa.

Podľa obvodov

Dúbravka má štyri základné školy, ktoré zriaďuje mestská časť a tri, ktoré patria iným zriaďovateľom – špeciálna, súkromná a britská.

Miestne zastupiteľstvo určilo v roku 2004 školské obvody jednotlivých škôl, upravovalo ich v roku 2015. Podľa ulíc a trvalého bydliska tak obyvatelia patria k jednotlivým školským obvodom - školám. Rodič môže zapísať dieťa na ktorúkoľvek základnú školu. Školy však musia prioritne prijímať žiakov podľa školských obvodov. O prijatí dieťaťa rozhoduje riaditeľ a musí tak urobiť najneskôr do 15. júna.

Zapísať sa musí aj dieťa, ktoré bude navštevovať školu v zahraničí, a to v škole podľa trvalého bydliska.

Zápis je povinný, porušenie zákonnej prihlasovacej povinnosti sa trestá ako priestupok a zákonný zástupca môže dostať pokutu. Žiadosti o zápis dieťaťa do 1. ročníka základnej školy rodičia nájdu na webovej stránke príslušnej základnej školy, do ktorej chcú dieťa zapísať.


Školské obvody v Dúbravke:

1. obvod – ZŠ Pri kríži Brižitská, Cabanova, Čiernohorská, Fedákova, Gallayova, Homolova, Jadranská, Kajerka, Karola Adlera, Kristy Bendovej, Martina Granca, Novodvorská, Ožvoldíkova, Pekníkova, Pod záhradami, Popovova, Pri kríži, Repašského, Štepná, Tranovského, Žatevná

2. obvod – ZŠ Nejedlého Agátová, Dražická, Dúbravčická, Drobného, Kpt. Rašu, Lysákova, Na vrátkach, Nejedlého, Pri hrubej lúke, Saratovská, Sekurisova, Trhová, Ušiakova

3. obvod – ZŠ Sokolíkova Bezekova, Bujnákova, Galbavého, Jura Hronca, Chrobákova, Jána Valašťana Dolinského, K horánskejstudni, Klimkovičova, Koprivnická, Kudlákova, Oskorušová, Pántikova, Plachého, Považanova, Sokolíkova, Strmé sady, Strmý bok, Švantnerova, Talichova, Tavarikova osada, Tulipánová, Vendelínska, Záhradkárska

4. obvod – ZŠ Beňovského Bagarova, Batkova, Bazovského, Beňovského, Bilíkova, Bošániho, Bullova, Červeňákova, Damborského, Hanulova, Harmincova, Húščavova, Janka Alexyho, Landauova, Lipského, Ľuda Zúbka, M. Sch. Trnavského, Nemčíkova, Polianky, Pri štadióne, Violy Valachovej

ZŠ Beňovského 1 - www.zsbenovskehoba.edupage.org

ZŠ Nejedlého 8     - www.zsnejedleho.edupage.org

ZŠ Pri kríži 11 - www.prikrizi.sk

ZŠ Sokolíkova 2    - www.zssokolikova.sk

 

Oznámenie o povinnom zápise – klik 

Dátum zverejnenia: 14.03.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 14.03.2023Späť na Podujatia

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00