18. júna 2019
Meniny má Vratislav

Ohlasovňa pobytu

Žiadosť môžete odoslať i elektronicky:

Čo vybavíte :

 • prihlásenie na trvalý pobyt
 • prihlásenie na prechodný pobyt
 • zrušenie pobytu
 • odhlásenie z pobytu do zahraničia
 • potvrdenie o pobyte

Čo k tomu potrebujete :
k prihláseniu na pobyt

TRVALÝ POBYT

 1. platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze;
 2. ak ide o dieťa do 18 rokov, rodný list - originál vydaný orgánmi Slovenskej republiky, zákonný zástupca prítomný s platným občianskym preukazom;
 3. platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky nie staršie ako šesť mesiacov, ak ide o návrat z cudziny;
 4. ak sa zároveň zmenil Váš rodinný stav, predkladáte aj originál sobášneho listu, rozsudok o rozvode s vyznačenou právoplatnosťou;
 5. písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom všetkých vlastníkov/ spoluvlastníkov nehnuteľnosti, príp. vlastníci môžu dať súhlas priamo na ohlasovni pobytov.

Toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak ide o prihlásenie :

 1. vlastníka alebo spoluvlastníka;
 2. ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti;
 3. ide o prihlásenie manžela/manželky, alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka.

PRECHODNÝ POBYT

 • pokiaľ sa občan prihlasuje na byt / dom, predkladá doklady ako pri trvalom pobyte;
 • pokiaľ sa občan prihlasuje na ubytovňu, predkladá okrem platného občianskeho preukazu aj prihlasovací lístok na prechodný pobyt, potvrdený ubytovacím zariadením.

Všetky doklady sa predkladajú v origináloch / sú iba k nahliadnutiu /

Iné / zrušenie pobytu, vysťahovanie.../
Pre informácie o iných životných situáciách sa informujte priamo na ohlasovni pobytov

SPRÁVNE POPLATKY:

Potvrdenie o pobyte - 5,00 €
Oznámenie o pobyte - 5,00 €

Ohlasovňa pobytu sa nachádza v kancelárii A, v budove Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na ulici Žatevná 4

 

Matrika

Matrika pre mestskú časť Dúbravka je na Nám. sv. Františka 8 v Karlovej Vsi

Telefónne číslo – informačná kancelária:
02/707 11 106
02/707 11 105

 


Stránkové hodiny:
Pondelok: 8,00 - 12,00    13,00 – 17,00
Streda: 8,00 - 12,00    13,00 – 17,00 
Piatok: 8,00 - 13,30 

 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 08.01.2019


Kontakt:

Kancelária A
Žatevná 4
844 02 Bratislava
Zodpovedná osoba: Mgr. Marta Šimovcová
E-mail: marta.simovcova@dubravka.sk
Telefón: 02/ 69 20 25 38
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00

Štvrtok
13:00 – 16:00