23. februára 2020
Meniny má Roman

Ohlasovňa pobytu

Žiadosť môžete odoslať i elektronicky

 

Čo vybavíte

 • prihlásenie na trvalý pobyt
 • prihlásenie na prechodný pobyt
 • zrušenie pobytu
 • odhlásenie z pobytu do zahraničia
 • potvrdenie o pobyte

 

Čo k tomu potrebujete

Trvalý pobyt
 • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze,
 • ak ide o dieťa do 18 rokov, rodný list - originál vydaný orgánmi Slovenskej republiky, zákonný zástupca prítomný s platným občianskym preukazom,
 • platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky nie staršie ako šesť mesiacov, ak ide o návrat z cudziny,
 • ak sa zároveň zmenil Váš rodinný stav, predkladáte aj originál sobášneho listu, rozsudok o rozvode s vyznačenou právoplatnosťou,
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom všetkých vlastníkov/ spoluvlastníkov nehnuteľnosti, príp. vlastníci môžu dať súhlas priamo na ohlasovni pobytov.

Toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak ide o prihlásenie :

 • vlastníka alebo spoluvlastníka,
 • ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti,
 • ide o prihlásenie manžela/manželky, alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka.
Prechodný pobyt
 • pokiaľ sa občan prihlasuje na byt/dom, predkladá doklady ako pri trvalom pobyte,
 • pokiaľ sa občan prihlasuje na ubytovňu, predkladá okrem platného občianskeho preukazu aj prihlasovací lístok na prechodný pobyt, potvrdený ubytovacím zariadením.

Všetky doklady sa predkladajú v origináloch (sú iba k nahliadnutiu).

Iné

Pre informácie o iných životných situáciách (napr. zrušenie pobytu, vysťahovanie) sa informujte priamo na ohlasovni pobytov

Správne poplatky

Potvrdenie o pobyte - 5 EUR
Oznámenie o pobyte - 5 EUR

 

Kde vybavíte

Ohlasovňa pobytu sa nachádza v kancelárii A, v budove Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na ulici Žatevná 4

 


Matrika

Matrika pre mestskú časť Dúbravka je na Nám. sv. Františka 8 v Karlovej Vsi

Telefón – informačná kancelária:
02/70711106, 02/70711105

 

 

 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 08.01.2019

Kontakt:

Kancelária A
Žatevná 4
844 02 Bratislava

Zodpovedná osoba: Mgr. Marta Šimovcová
Telefón: 02/69202538
E-mail: marta.simovcova@dubravka.sk
 
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00

Štvrtok
13:00 – 16:00