9. apríla 2020
Meniny má Milena

Osvedčovanie listín a podpisov

Čo vybavíte

V niektorých prípadoch môže osvedčiť zhodu odpisu alebo kópie listiny, ako aj pravosť podpisu na listine aj obec (uvedené platí aj pre okresné úrady).

Osvedčovanie sa vykonáva v úradnej miestnosti obce. Ak žiada o osvedčenie podpisu fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti obce, možno osvedčenie vykonať na inom vhodnom mieste.

Obec pri osvedčovaní listiny zodpovedá za to, že odpis listiny alebo kópia sa zhoduje s predloženým originálom listiny alebo s jej osvedčeným odpisom alebo s jej osvedčenou kópiou a že osvedčenie bolo vykonané spôsobom ustanoveným týmto zákonom. 

Obec osvedčuje zhodu odpisu alebo kópie listiny s predloženou listinou alebo pravosť podpisu na listine osvedčovacou doložkou, odtlačkom okrúhlej úradnej pečiatky obce s erbom obce a podpisom starostu obce alebo osoby, ktorá osvedčovanie vykonáva.

Podľa §5 zákona 599/2001 z.z. obec nevykonáva osvedčovanie:

 • ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,
 • odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov,
 • ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra, nehnuteľností,
 • ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,
 • ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napríklad mapy, geometrické plány),
 • ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyky; to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku.
Mestská časť tiež nesmie overiť listiny s reliéfnou pečiatkou, hologramom alebo QR kódom, výpisy a odpisy z registra trestov a farebné fotokópie. 

 

Čo k tomu potrebujete

Fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, preukazuje svoju totožnosť jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • občianskym preukazom
 • cestovným dokladom 
 • vojenským preukazom
 • námorníckou knižkou
 • povolením na pobyt pre cudzinca

Pri kancelárii sú dostupné tlačivá:

 

Správne poplatky

 • Osvedčenie listiny/fotokópie: 2 EUR
 • Osvedčenie listiny/fotokópie v českom jazyku: 3 EUR/stranu
 • Osvedčenie podpisu: 2 EUR

 

 

 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 25.05.2019

Kontakt:

Kancelária A
Žatevná 4
844 02 Bratislava

Zodpovedná osoba: Mgr. Marta Šimovcová
Telefón: 02/69202538
E-mail: marta.simovcova@dubravka.sk
 
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Utorok
08:00 – 12:00 
(13:00 – 15:00 v teréne)
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Piatok
07:00 – 12:30