23. septembra 2023
Meniny má Zdenka

Osvedčovanie listín a podpisov

Čo vybavíte

V niektorých prípadoch môže osvedčiť zhodu odpisu alebo kópie listiny, ako aj pravosť podpisu na listine aj obec (uvedené platí aj pre okresné úrady).

Osvedčovanie sa vykonáva v úradnej miestnosti obce. Ak žiada o osvedčenie podpisu fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti obce, možno osvedčenie vykonať na inom vhodnom mieste (na území MČ Bratislava-Dúbravka). V tomto prípade je potrebné si vopred dohodnúť konkrétne podmienky a termín osvedčenia.

Obec pri osvedčovaní listiny zodpovedá za to, že odpis listiny alebo kópia sa zhoduje s predloženým originálom listiny alebo s jej osvedčeným odpisom alebo s jej osvedčenou kópiou a že osvedčenie bolo vykonané spôsobom ustanoveným týmto zákonom. 

Obec osvedčuje zhodu odpisu alebo kópie listiny s predloženou listinou alebo pravosť podpisu na listine osvedčovacou doložkou, odtlačkom okrúhlej úradnej pečiatky obce s erbom obce a podpisom starostu obce alebo osoby, ktorá osvedčovanie vykonáva.

Podľa §5 zákona 599/2001 z.z. obec nevykonáva osvedčovanie:

 • ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,
 • odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov,
 • ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra, nehnuteľností,
 • ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,
 • ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napríklad mapy, geometrické plány),
 • ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyky; to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku.
Mestská časť tiež nesmie overiť listiny s reliéfnou pečiatkou, hologramom alebo QR kódom, výpisy a odpisy z registra trestov a farebné fotokópie. 

 

Čo k tomu potrebujete

Fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, preukazuje svoju totožnosť jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • občianskym preukazom
 • cestovným dokladom 
 • vojenským preukazom
 • námorníckou knižkou
 • povolením na pobyt pre cudzinca

Pri kancelárii sú dostupné tlačivá:

 

Správne poplatky

 • Osvedčenie listiny/fotokópie: 2 EUR
 • Osvedčenie listiny/fotokópie v českom jazyku: 3 EUR/stranu
 • Osvedčenie podpisu: 2 EUR

 

 

 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 25.06.2020

Kontakt:

Kancelária A
Žatevná 4
844 02 Bratislava

Zodpovedná osoba: Mgr. Marta Šimovcová
Telefón: 02/69202538
E-mail: ohlasovna@dubravka.sk
 
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Utorok
08:00 – 12:00 
(13:00 – 15:00 v teréne)
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Piatok
07:00 – 12:30