25. septembra 2023
Meniny má Vladislav

Prístup k archívnym dokumentom a registratúrnym záznamom

Žiadosť môžete odoslať i elektronicky

 

Čo vybavíte

Žiadosť o prístup k archívnym dokumentom v zmysle zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č.628/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov je možné podať:

  • písomnou formou na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka Bratislava, Organizačné oddelenie, Žatevná 2, 844 02 Bratislava,
  • na adrese elektronickej pošty podatelna@dubravka.sk,
  • osobne v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka počas úradných hodín.

Žiadosť o prístup k archívnym dokumentom musí obsahovať identifikáciu žiadateľa (priezvisko, meno a adresu fyzickej osoby, rodné číslo alebo názov, sídlo a  IČO právnickej osoby), údaje o požadovanom dokumente, ktoré sú žiadateľovi známe, účel využitia, vyhlásenie o tom, či je pôvodcom archívnych dokumentov

Pokiaľ žiadosť neobsahuje požadované náležitosti je žiadateľ vyzvaný na doplnenie žiadosti.

Každá žiadosť je zaevidovaná na podateľni MÚ a priradená na vybavenie organizačnému oddeleniu – Registratúrne stredisko, ktorý žiadosť vybavuje podľa zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 628/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov a platného Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu MÚ Bratislava-Dúbravka.

Po odsúhlasení prístupu k dokumentom prednostom MÚ, je žiadateľ informovaný (písomne, mailom, telefonicky) o termíne osobného bádania, alebo mu bude zaslaná požadovaná informácia.

 

Poplatky za službu

Mestská časť Bratislava-Dúbravka má vydaný podľa § 5 ods. 1 písm. f) v spojení s § 21 zákona interný sadzobník náhrad výdavkov spojených s poskytnutím informácie podľa zákona na základe žiadosti fyzickej alebo právnickej osoby. Ten, kto požiada o sprístupnenie informácie podľa zákona, je povinný podľa § 21 ods. 1 zákona nahradiť materiálne náklady spojené so zhotovením kópie, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi. 

 

 

 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 29.03.2018

Kontakt:

Registratúrne stredisko
Žatevná 4
844 02 Bratislava

Zodpovedná osoba: PhDr. Lívia Nagyová  
Telefón: 02/69202542  
E-mail: livia.nagyova@dubravka.sk

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00