23. júna 2021
Meniny má Sidónia

Súhlas obce s pobytom cudzinca

Čo vybavíte

Súhlas obce o tom, že ubytovanie v nehnuteľnosti, kde sa bude štátny príslušník tretej krajiny zdržiavať počas pobytu, spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu.

Obec pri posúdení súhlasu postupuje v zmysle uvedených právnych noriem:
Od 1.1.2018 vstupuje do platnosti zákona č. 376/2018 Z. z., ktorý mení a dopĺňa okrem iných zákonov aj zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov. Tento zákon prináša obciam ďalšiu povinnosť uvedenú v § 32 ods. 2, písm. k) , a to dať súhlas obce o tom, že ubytovanie v nehnuteľnosti, kde sa bude štátny príslušník tretej krajiny podľa § 23 zdržiavať počas pobytu, spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu, a to podľa § 62 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 8 ods. 1 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia.

Minimálne požiadavky na byty nižšieho štandardu sú:
Obytná plocha bytu nižšieho štandardu musí byť najmenej 12 m2 na užívateľa a 6 m2 na každú ďalšiu osobu, ktorá s ním žije v domácnosti. Úžitková plocha bytu nižšieho štandardu musí byť najmenej 15 m2.

Cieľom legislatívnej zmeny je zapojenie samosprávy do procesu udeľovania prechodného pobytu na účel zamestnania tak, aby sa eliminovali riziká spojené s narušovaním verejného poriadku a vytváraním vyčlenených sociálnych komunít v mestách a obciach.

 

Čo k tomu potrebujete

Žiadosť o súhlas obce o tom, že ubytovanie v nehnuteľnosti, kde sa bude štátny príslušník tretej krajiny zdržiavať počas pobytu, spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu (245 kB) a podať ju do podateľne miestneho úradu. Tlačivá sú dostupné aj pred podateľňou Miestneho úradu našej mestskej časti.

Poznámka:
Žiadosť nie je možné vybaviť na počkanie.

Poučenie

Žiadateľ o vydanie súhlasu/nesúhlasu obce v zmysle § 32 ods. 2 písm. k) zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ako dotknutá osoba berie na vedomie, že Hlavné mesto SR Bratislava, ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe osobitných predpisov (zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia) za účelom vybavovania žiadostí o vydanie súhlasu/nesúhlasu obce o tom, že ubytovanie v nehnuteľnosti, kde sa bude štátny príslušník tretej krajiny zdržiavať počas pobytu, spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu. Spracúvanie sa vykonáva v súlade s nariadením č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje sa poskytujú len v prípade plnenia povinností v zákonom stanovených prípadoch orgánom verejnej moci (najmä policajným orgánom, súdom a pod.). Prenos do tretích krajín sa neuskutočňuje. Osobné údaje sa uchovávajú po dobu stanovenú v registratúrnom pláne prevádzkovateľa vedeného podľa osobitného zákona. Dotknutá osoba si môže uplatniť právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu a vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť, právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov. Bližšie informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov sú uvedené na stránke hlavného mesta https://bratislava.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov alebo osobne na pracovisku prvého kontaktu hlavného mesta.
Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou. Neposkytnutie osobných údajov má za následok nemožnosť vybavenia žiadosti.

 

Kde vybavíte

Organizačné oddelenie, Žatevná 4, 844 02 Bratislava
 

 

 

Dátum zverejnenia: 25.06.2019
Dátum poslednej aktualizácie: 25.06.2019

Kontakt:

Organizačné oddelenie
Žatevná 4
844 02 Bratislava

Zodpovedná osoba: Kristína Štajerová
Telefón: 02/69202513
E-mail: kristina.stajerova@dubravka.sk       

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00