17. júla 2019
Meniny má Bohuslav

Súhlas obce s pobytom cudzinca

Čo vybavíte

  • súhlas obce o tom, že ubytovanie v nehnuteľnosti, kde sa bude štátny príslušník tretej krajiny zdržiavať počas pobytu, spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu

Obec pri posúdení súhlasu postupuje v zmysle uvedených právnych noriem:
Od 1.1.2018 vstupuje do platnosti zákona č. 376/2018 Z. z., ktorý mení a dopĺňa okrem iných zákonov aj zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov. Tento zákon prináša obciam ďalšiu povinnosť uvedenú v § 32 ods. 2, písm. k) , a to dať súhlas obce o tom, že ubytovanie v nehnuteľnosti, kde sa bude štátny príslušník tretej krajiny podľa § 23 zdržiavať počas pobytu, spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu, a to podľa § 62 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 8 ods. 1 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia.

Minimálne požiadavky na byty nižšieho štandardu sú:
Obytná plocha bytu nižšieho štandardu musí byť najmenej 12 m2 na užívateľa a 6 m2 na každú ďalšiu osobu, ktorá s ním žije v domácnosti. Úžitková plocha bytu nižšieho štandardu musí byť najmenej 15 m2.

Cieľom legislatívnej zmeny je zapojenie samosprávy do procesu udeľovania prechodného pobytu na účel zamestnania tak, aby sa eliminovali riziká spojené s narušovaním verejného poriadku a vytváraním vyčlenených sociálnych komunít v mestách a obciach.

Čo k tomu potrebujete:

Vypísať žiadosť o súhlas obce s pobytom cudzinca a podať ju do podateľne Miestneho úradu našej mestskej časti.

Poznámka:
Žiadosť nie je možné vybaviť na počkanie.

Poučenie:

Žiadateľ o vydanie súhlasu/nesúhlasu obce v zmysle § 32 ods. 2 písm. k) zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ako dotknutá osoba berie na vedomie, že Hlavné mesto SR Bratislava, ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe osobitných predpisov (zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia) za účelom vybavovania žiadostí o vydanie súhlasu/nesúhlasu obce o tom, že ubytovanie v nehnuteľnosti, kde sa bude štátny príslušník tretej krajiny zdržiavať počas pobytu, spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu. Spracúvanie sa vykonáva v súlade s nariadením č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje sa poskytujú len v prípade plnenia povinností v zákonom stanovených prípadoch orgánom verejnej moci (najmä policajným orgánom, súdom a pod.). Prenos do tretích krajín sa neuskutočňuje. Osobné údaje sa uchovávajú po dobu stanovenú v registratúrnom pláne prevádzkovateľa vedeného podľa osobitného zákona. Dotknutá osoba si môže uplatniť právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu a vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť, právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov. Bližšie informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov sú uvedené na stránke hlavného mesta https://bratislava.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov alebo osobne na pracovisku prvého kontaktu hlavného mesta.
Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou. Neposkytnutie osobných údajov má za následok nemožnosť vybavenia žiadosti.

 

Kde vybavíte:
Organizačné oddelenie
Žatevná 4  

Zodpovedná osoba:  
Kristína Štajerová
Telefón: 02/ 69 20 25 13

Dostupné tlačivá:

Tlačivá sú dostupné aj pred podateľňou Miestneho úradu našej mestskej časti.

 

Dátum zverejnenia: 25.06.2019
Dátum poslednej aktualizácie: 25.06.2019

Kontakt:

Organizačné oddelenie
Žatevná 4
844 02 Bratislava
Zodpovedná osoba: Kristína Štajerová
E-mail: kristina.stajerova@dubravka.sk       
Telefón: 02/ 69 20 25 13

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00