24. februára 2018
Meniny má Matej

Prijatie dieťaťa do materskej školy

Oznámenie o zápise detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy v školskom roku 2018/2019 (268 kB)

Informácie o prijímaní detí do MŠ

(v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 306/2008 o materskej škole v znení neskorších predpisov).

 • Materská škola poskytuje deťom predprimárne vzdelávanie.
 • Riaditeľ materskej školy, ktorého zriaďovateľom je orgán štátnej správy v školstve prijíma deti priebežne alebo k začiatku školského roka na základe žiadosti.
 • Miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľ po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy a inom verejne dostupnom mieste spravidla od 15. februára do 15. marca.
 • Riaditeľ spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy.
 • Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
 • Do materskej školy sa prijímajú spravidla deti od troch do šiestich rokov veku. Dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku môže byť prijaté do materskej školy, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky.
 • Do materskej školy sa môžu prijímať aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, deti nadané, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.
 • O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľ materskej školy.
 • Písomné rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy počas školského roka oznámi riaditeľ zákonnému zástupcovi dieťaťa najneskôr do 30 dní odo dňa podania žiadosti. V prípade prijímania detí k začiatku školského roka riaditeľ vydá rozhodnutie spravidla do 15. júna kalendárneho roka.
 • Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľ a po prerokovaní s pedagogickou radou školy zverejní na viditeľnom mieste.
 • Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na jednu hodinu, dve a najviac na štyri hodiny, spolupracuje s pedagogickými zamestnancami a po prevzatí dieťaťa z materskej školy zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa.
 • Ak sa dieťa zadaptuje v materskej škole, môže dieťa po dohode zákonného zástupcu s riaditeľom pravidelne navštevovať materskú školu v dohodnutom čase.
 • Pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľ po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas.
 • Dĺžka adaptačného pobytu dieťaťa v materskej škole môže byť od jedného mesiaca maximálne do troch mesiacov.
 • Do triedy možno prijať najviac dve deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a to mentálne, zmyslovo alebo telesne postihnuté deti, deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, deti s poruchami správania, s autizmom, pričom sa najvyšší počet detí v triede znižuje o dve deti za každé zdravotne znevýhodnené dieťa.
 • Riaditeľ materskej školy informuje obec o počte prijatých a neprijatých detí. Obec je povinná viesť evidenciu detí v materských školách.

Informácie nájdete aj priamo na web stránkach materských škôl, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Dúbravka.

 

Doplňujúci údaj k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy

V zmysle § 24 ods. 7 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, predkladá zákonný zástupca potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní!

UPOZORNENIE:
Neabsolvovanie povinných očkovaní nie je a nesmie byť dôvodom na neprijatie dieťaťa do materskej školy.


 

Kde vybavíte

Školský úrad           
Pri kríži 14               

Zodpovedná osoba:             

Mgr. Ľubica Szilasiová
e-mail: szilasiova@dubravka.sk 
telefón: 02/ 60 10 11 58, 0917 451 080

 

Kedy vybavíte

Pondelok: 8.00-12.00 13.00-17.00             
Streda: 8.00-12.00 13.00-16.00             
Štvrtok: 13.00-16.00

Kontakt:

Školský úrad          
Pri kríži 14   
844 02 Bratislava
Zodpovedná osoba: Mgr. Ľubica Szilasiová  
E
-mail: szilasiova@dubravka.sk 
Telefón: 02/ 60 10 11 58, 0917 451 080

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00