5. decembra 2023
Meniny má Oto

Prijatie dieťaťa do materskej školy

Čo vybavíte

Bližšie informácie poskytne školský úrad, č. t.: 02 60101158.

Informácie o prijímaní detí do MŠ

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie (do materských škôl) bude prebiehať v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“) a vyhlášky č. 541/2021 o materskej škole.

 • Predprimárne vzdelávanie deťom poskytuje materská škola.
 • Riaditeľka materskej školy, ktorej zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Dúbravka, prijíma deti na predprimárne vzdelávanie na základe žiadosti priebežne alebo k začiatku školského roka.
 • Miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľka po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy a inom verejne dostupnom mieste spravidla mesiac pred termínom zverejnenia elektronických prihlášok do MŠ.
 • Riaditeľka spolu s miestom a termínom zverejní na verejne prístupnom mieste alebo na webovom sídle materskej školy aj podmienky prijímania detí do materskej školy.
 • Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú doručí riaditeľke materskej školy. S prihláškou je potrebné doložiť aj potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnom stave dieťaťa, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.
 • Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
 • Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku, ak to umožňujú kapacitné podmienky a ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky.
 • O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľka danej materskej školy.
 • V prípade prijímania detí k začiatku školského roka, riaditeľka vydá písomné rozhodnutie (podľa správneho poriadku) o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy najneskôr do 30. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má predprimárne vzdelávanie dieťaťa začať.
 • Rozhodnutia (podľa správneho poriadku) o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy počas školského roka vydá riaditeľka materskej školy zákonným zástupcom dieťaťa najneskôr do 30 dní odo dňa podania žiadosti.
 • Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú: deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné (t.j. ktoré do 31.08. v príslušnom roku dovŕšili piaty rok veku).
 • Plniť povinné predprimárne vzdelávanie bude musieť každé dieťa, ktoré do 31. augusta (vrátane):
  • dovŕši päť rokov veku, t. j. dieťa podľa § 28a ods. 1 školského zákona;
  • dovŕši päť rokov veku a povinné predprimárne vzdelávanie plní formou individuálneho vzdelávania, t. j. dieťa podľa § 28b ods. 2 školského zákona;
  • dovŕši šesť rokov veku, ale nedosiahlo školskú spôsobilosť, t. j. dieťa podľa § 28a ods. 3 školského zákona bez ohľadu na to, či plnilo povinné predprimárne vzdelávanie formou individuálneho vzdelávania – toto dieťa bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania ešte jeden školský rok;
  • nedovŕši päť rokov veku, ale jeho zákonný zástupca k žiadosti o vedenie dieťaťa ako dieťaťa plniaceho povinné predprimárne vzdelávanie predloží súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast, t. j. deti podľa § 28a ods. 5 školského zákona;
  • dovŕši päť rokov veku, ale zo zdravotných dôvodov je oslobodené od povinnosti dochádzať do materskej školy, lebo jeho zdravotný stav neumožňuje vzdelávať sa, t. j. dieťa podľa § 28a ods. 6 školského zákona;
 • Z dôvodu ľahšej adaptácie možno dieťa prijať na čas adaptačného pobytu (alebo diagnostického pobytu), v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na dohodnutú dĺžku denného pobytu, spolupracuje s pedagogickými zamestnancami a po prevzatí dieťaťa z materskej školy zabezpečuje dieťaťu riadnu starostlivosť.
 • Ak sa dieťa v materskej škole zadaptuje, môže po dohode zákonného zástupcu s riaditeľkou materskej školy pokračovať v riadnej (celodennej) dochádzke.
 • Pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľka, po prerokovaní so zákonným zástupcom, rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas.
 • Dĺžka adaptačného pobytu dieťaťa v materskej škole môže byť maximálne tri mesiace.
 • Riaditeľka materskej školy informuje obec o počte prijatých a neprijatých detí. Obec je povinná viesť evidenciu detí v materských školách.
 • „Obec rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ materskej školy, ktorej je príslušná obec zriaďovateľom (§ 5 ods. 14 a § 6 ods. 25 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov)“.

Informácie nájdete aj priamo na web stránkach materských škôl, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Dúbravka.


 


Dátum zverejnenia: 27.04.2021
Dátum poslednej aktualizácie: 23.06.2023

Kontakt:

Oddelenie školstva, vzdelávania a športu          
Pri kríži 14
844 02 Bratislava

Zodpovedná osoba: Mgr. Marta Jurkovičová  
Telefón: 02/60101155
E
-mail: skolstvo@dubravka.sk, marta.jurkovicova@dubravka.sk

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00