7. marca 2021
Meniny má Tomáš

Prijatie dieťaťa do materskej školy

Čo vybavíte

 

Elektronický zápis detí do materských škôl k 1.9.2020 bol ukončený 31.5.2020.

Formulár žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie bude i naďalej dostupný od 5.8.2020 na webovej stránke mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Zamietnuté žiadosti a žiadosti podané po 31.5.2020 budú postupne posudzované podľa voľnej kapacity materských škôl.

Zákonný zástupca dieťaťa vyplní elektronický formulár žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy. Na kontaktné e-mailové adresy uvedené v žiadosti následne dostane potvrdzujúcu správu. V prílohe potvrdzujúceho e-mailu je žiadosť, ktorú vytlačí. Vytlačenú žiadosť rodič nechá potvrdiť ošetrujúcemu lekárovi na potvrdenie zdravotného stavu dieťaťa a doplnenie informácie o absolvovaných očkovaniach. Potvrdenú a podpísanú žiadosť zákonný zástupca dieťaťa osobne odnesie riaditeľke materskej školy, ktorú uviedol prvú v poradí alebo na oddelenie školstva, Pri kríži 14, Bratislava-Dúbravka.

Pokiaľ by neprišla potvrdzujúca správa o podaní žiadosti, kontaktujte anna.kupkova@dubravka.sk alebo 02/69202507.

Bližšie informácie poskytne oddelenie školstva č.t. 02/60101158 alebo 02/60101155. 


 

Informácie o prijímaní detí do MŠ

(v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 306/2008 o materskej škole v znení neskorších predpisov).

 • Materská škola poskytuje deťom predprimárne vzdelávanie.
 • Riaditeľ materskej školy, ktorého zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Dúbravka, prijíma deti priebežne alebo k začiatku školského roka na základe žiadosti.
 • Miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľ po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy a inom verejne dostupnom mieste spravidla od 15. februára do 15. marca.
 • Riaditeľ spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy.
 • Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
 • Do materskej školy sa prijímajú spravidla deti od troch do šiestich rokov veku. Dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku môže byť prijaté do materskej školy, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky.
 • Do materskej školy sa môžu prijímať aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, deti nadané, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.
 • O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľ materskej školy.
 • V prípade prijímania detí k začiatku školského roka, riaditeľ vydá písomné rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy spravidla do 15. júla kalendárneho roka. Rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy počas školského roka, oznámi riaditeľ zákonnému zástupcovi dieťaťa najneskôr do 30 dní odo dňa podania žiadosti. 
 • Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľ a po prerokovaní s pedagogickou radou školy zverejní na viditeľnom mieste.
 • Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na jednu hodinu, dve a najviac na štyri hodiny, spolupracuje s pedagogickými zamestnancami a po prevzatí dieťaťa z materskej školy zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa.
 • Ak sa dieťa zadaptuje v materskej škole, môže dieťa po dohode zákonného zástupcu s riaditeľom pravidelne navštevovať materskú školu v dohodnutom čase.
 • Pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľ po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas.
 • Dĺžka adaptačného pobytu dieťaťa v materskej škole môže byť od jedného mesiaca maximálne do troch mesiacov.
 • Riaditeľ materskej školy informuje obec o počte prijatých a neprijatých detí. Obec je povinná viesť evidenciu detí v materských školách.

Informácie nájdete aj priamo na web stránkach materských škôl, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Dúbravka.

 


 


Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 05.07.2020

Kontakt:

Oddelenie školstva, vzdelávania a športu          
Pri kríži 14
844 02 Bratislava

Zodpovedná osoba: Mgr. Marta Jurkovičová  
Telefón: 02/60101155
E
-mail: skolstvo@dubravka.sk, marta.jurkovicova@dubravka.sk

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00