9. decembra 2018
Meniny má Izabela

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy / na predprimárne vzdelávanie

Doluuvedení zákonní zástupcovia žiadame o prijatie nášho dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy


alebo

alebo

alebo

alebo

alebo

alebo

alebo

alebo

alebo

alebo

v Bratislave v školskom roku 2018/2019.

Kontakty na MŠ
Súrodenci:Doplňujúce informácie:

Vyhlásenie zákonných zástupcov dieťaťa:
Čestne vyhlasujem, že údaje uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé a že som nezamlčal/a žiadne závažné skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť prijatie, resp. dochádzku môjho dieťaťa do materskej školy. V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov dávam súhlas na spracovanie uvedených osobných údajov, v súlade s § 11 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pre potreby materskej školy. V prípade prijatia môjho dieťaťa do materskej školy sa zaväzujem, že budem dodržiavať školský poriadok, riadne a včas uhrádzať príspevky v zmysle VZN mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 3/2013, v súlade § 28 ods. 5 a § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon).

................................................................................
podpisy zákonných zástupcov
Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa podľa § 24 ods. 7 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.:

- dieťa je spôsobilé / nie je spôsobilé navštevovať materskú školu (nehodiace sa prečiarknuť)

V ........................................ dňa ........................................

........................................
pečiatka a podpis lekára


Prijala ........................................

dňa ........................................

Číslo ........................................

podpis ........................................

Zákonný zástupca dieťaťa vyplní elektronický formulár žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy. Na kontaktné e-mailové adresy uvedené v žiadosti následne dostane potvrdzujúcu správu. V prílohe potvrdzujúceho e-mailu je žiadosť, ktorú vytlačí, zanesie ošetrujúcemu lekárovi na potvrdenie zdravotného stavu dieťaťa a doplnenie informácie o absolvovaných očkovaniach. Potvrdenú a podpísanú žiadosť zákonný zástupca dieťaťa osobne odnesie riaditeľke materskej školy, ktorú uviedol prvú v poradí. Žiadosti sa prijímajú v dňoch 25. a 26. apríla 2018 od 15:00 do 17:00. Riaditeľka žiadosť zaeviduje a spravidla do 15. júna zašle rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa.
Za Materskú školu Bullova 2 (plánované zahájenie prevádzky 1.9.2018) preberá žiadosti školský úrad so sídlom Pri kríži 14, kancelária 114 v dňoch 25. a 26. apríla 2018 od 8:00 do 16:00. Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí vydá riaditeľka v auguste 2018.
Pokiaľ by neprišla potvrdzujúca správa o podaní žiadosti, kontaktujte kupkova@dubravka.sk alebo 02/69202507.

Bližšie informácie poskytne školský úrad č.t. 02/60101158.