20. marca 2023
Meniny má Víťazoslav

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy / na predprimárne vzdelávanie

Doluuvedení zákonní zástupcovia žiadame o prijatie nášho dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy
alebo

alebo

alebo

alebo

alebo

alebo

alebo

alebo

alebo

alebo

v Bratislave v školskom roku 2022/2023.

Kontakty na MŠ


Údaje o dieťati(Zadajte RČ vo formáte XXXXXX/XXXX)
(Zadajte PSČ vo formáte XXXXX)


Údaje o matke


(Zadajte PSČ vo formáte XXXXX)


Údaje o otcovi


(Zadajte PSČ vo formáte XXXXX)(Zadajte PSČ vo formáte XXXXX)

Súrodenci:Doplňujúce informácie:

Vyhlásenie zákonných zástupcov dieťaťa:
Čestne vyhlasujem, že údaje uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé a že som nezamlčal/a žiadne závažné skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť prijatie, resp. dochádzku môjho dieťaťa do materskej školy. V prípade prijatia môjho dieťaťa do materskej školy sa zaväzujem, že budem dodržiavať školský poriadok, riadne a včas uhrádzať príspevky v zmysle VZN mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 3/2019.

................................................................................
podpisy zákonných zástupcov
Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa podľa § 24 ods. 7 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.:

- dieťa je spôsobilé / nie je spôsobilé navštevovať materskú školu (nehodiace sa prečiarknuť)

V ........................................ dňa ........................................

........................................
pečiatka a podpis lekára


Prijala ........................................

dňa ........................................

Číslo ........................................

podpis ........................................

Zákonný zástupca dieťaťa vyplní elektronický formulár žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy. Na kontaktné e-mailové adresy uvedené v žiadosti následne dostane potvrdzujúcu správu. V prílohe potvrdzujúceho e-mailu je žiadosť, ktorú vytlačí, zanesie ošetrujúcemu lekárovi na potvrdenie zdravotného stavu dieťaťa a doplnenie informácie o absolvovaných očkovaniach. Potvrdenú a podpísanú žiadosť zákonný zástupca dieťaťa osobne odnesie riaditeľke materskej školy, ktorú uviedol prvú v poradí. Pokiaľ by neprišla potvrdzujúca správa o podaní žiadosti, kontaktujte anna.kupkova@dubravka.sk alebo 02/69202507.

Bližšie informácie poskytne školský úrad č.t. 02/60101158.