Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

16. apríla 2024
Meniny má Dana

Parkovanie

Žiadosť môžete odoslať i elektronicky

 

Súvisiace informácie 

Podmienky pre užívateľa vyhradeného parkovania

 • Užívateľ bude užívať vyhradené parkovacie miesto v súlade s vydaným povolením, inak sa dopúšťa priestupku podľa § 22c ods. 1 písm. a) cestného zákona, čo umožňuje uložiť pokutu do 330 EUR. Každú zmenu, ktorá je v rozpore s vydaným povolením je potrebné nahlásiť alebo písomne oznámiť do 1 mesiaca.
 • Parkujúce vozidlo na vyhradenom mieste musí mať viditeľne umiestnený platný parkovací preukaz, ktorý je prílohou povolenia.
 • Užívateľ je povinný na vyhradenom parkovacom mieste zabezpečiť celoročnú údržbu.
 • Vydaným povolením nie je dotknuté právo povoľujúceho orgánu zmeniť podmienky tohto povolenia alebo povolenie zrušiť bez náhrady nového vyhradeného parkovacieho miesta v prípade všeobecného záujmu, zmien dopravných pomerov, novej investičnej činnosti, zmien legislatívno-právnych noriem alebo pri nedodržaní podmienok tohto povolenia, prípadne iných zmien.
 • Mestská časť si vyhradzuje právo na jednotlivých parkoviskách zoskupovať vyhradené parkovacie miesta.
 • Užívateľ je povinný, podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach na území Mestskej časti Bratislava-Dúbravka, uhradiť daň za užívanie verejného priestranstva, ktorá bude vyrubená za každý kalendárny rok osobitne.
 • V prípade obsadenia Vášho vyhradeného parkovacieho miesta vodičom iného motorového vozidla požiadajte o nápravu Mestskú políciu Bratislava, ul. Saratovská, tel.: 6453 4351. Mestskú políciu kontaktujte len v prípade, že máte správne a viditeľne vyznačené parkovacie miesto a platné povolenie.
 • Ak nemáte záujem o vyhradené parkovacie miesto, požiadajte o jeho zrušenie na príslušnom tlačive, ku ktorému priložte dosiaľ platné povolenie a parkovací preukaz/preukazy.
 • Ak má užívateľ VPM záujem o jeho využívanie aj po uplynutí lehoty platnosti povolenia, je povinný najneskôr 2 mesiace pred uplynutím platnosti povolenia ( t.j do 31.10. ) požiadať mestskú časť o vydanie povolenia na nasledujúce obdobie. Ak tak neurobí, mestská časť má právo od 1.1. nasledujúceho roka prideliť parkovacie miesto inému uchádzačovi. Na vydanie povolenia na ďalšie obdobie žiadateľ nemá právny nárok.

 

Čo k tomu potrebujete

Pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta (povolenie na 2 roky):

 • vyplniť tlačivo Žiadosť o vyhradené parkovacie miesto (228 kB, pdf)
 • priložiť prílohy uvedené na tlačive žiadosti:
  • obojstranná kópia osvedčenia o evidencii vozidla (technický preukaz)
  • v prípade osôb ZŤP – obojstranná kópia preukazu osoby ZŤP
 • žiadosť doručiť osobne, elektronicky alebo poštou na MÚ Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2

Každá žiadosť musí prejsť odsúhlasením Krajského dopravného inšpektorátu v dopravnej komisii magistrátu, ktorý odsúhlasuje pridelenie parkovacieho miesta a určuje použitie dopravného značenia. Povolenie, respektíve iné vyjadrenie, budú písomne oznámené po prešetrení žiadosti v spomínanej dopravnej komisii. V zimnom období sa nové parkovacie miesta nevyznačujú.

Zrušenie vyhradeného parkovacieho miest:

Zmena pri užívaní vyhradeného parkovacieho miesta:

Predĺženie platnosti povolenia:

 

Daň za vyhradené parkovacie miesto

 • pre osobné motorové vozidlo - 0,067 EUR na m² na deň
 • pre motorové vozidlá podnikateľov - 0,107 EUR na m² na deň
 • pre nákladné motorové vozidlá, autobusy na určených parkoviskách - 0,107 EUR na m² na deň
 • pre vozidlá s označením osoby ZŤP - 0,01 EUR m² na deň
 • Pri uvedených sadzbách vychádza ročná platba za vyhradené parkovacie miesto (12 m²) približne (v závislosti od počtu dní v roku):

  • 294 EUR pre osobné motorové vozidlo
  • 469 EUR pre motorové vozidlá podnikateľov, pre nákladné motorové vozidlá, autobusy na určených parkoviskách
  • 44 EUR pre osoby ŤZP

 


 


Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 05.10.2023

Kontakt:

Oddelenie územného rozvoja      
Pri kríži 14   
844 02 Bratislava

Zodpovedná osoba: Mgr. Dáša Chalupková (A – Lo)
Telefón: 02/60101186
E
-mail: dasa.chalupkova@dubravka.sk 

Zodpovedná osoba: Martina Poláková (Lu – Ž)
Telefón: 02/60101165
E
-mail: martina.polakova@dubravka.sk

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00