13. decembra 2019
Meniny má Lucia

Parkovanie

Žiadosť môžete odoslať i elektronicky

 

 

Podmienky pre užívateľa vyhradeného parkovania

 • Podmienkou pre pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta je trvalý pobyt v Dúbravke. 
 • Užívateľ bude užívať vyhradené parkovacie miesto v súlade s vydaným povolením, inak sa dopúšťa priestupku podľa § 22c ods. 1 písm. a) cestného zákona, čo umožňuje uložiť pokutu do 330 EUR. Každú zmenu, ktorá je v rozpore s vydaným povolením je potrebné nahlásiť alebo písomne oznámiť do 1 mesiaca.
 • Užívateľ prostredníctvom odbornej organizácie zabezpečí vyznačenie vyhradeného parkovacieho miesta vodorovným a zvislým dopravným značením. Parkujúce vozidlo na vyhradenom mieste musí mať viditeľne umiestnený platný parkovací preukaz, ktorý je prílohou povolenia.
 • Užívateľ je povinný na vyhradenom parkovacom mieste zabezpečiť celoročnú údržbu.
 • Užívateľ si počas trvania vyhradeného parkovania zabezpečí obnovu dopravného značenia na vlastné náklady. Ak dopravné značenie nebude v súlade s povolením, bude poškodené alebo nebude zodpovedať platným predpisom, bude užívateľovi vydané povolenie zrušené.
 • Vydaným povolením nie je dotknuté právo povoľujúceho orgánu zmeniť podmienky tohto povolenia alebo povolenie zrušiť bez náhrady nového vyhradeného parkovacieho miesta v prípade všeobecného záujmu, zmien dopravných pomerov, novej investičnej činnosti, zmien legislatívno-právnych noriem alebo pri nedodržaní podmienok tohto povolenia, prípadne iných zmien.
 • Mestská časť si vyhradzuje právo na jednotlivých parkoviskách zoskupovať vyhradené parkovacie miesta.
 • Užívateľ je povinný podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2012 o miestnych daniach na území Mestskej časti Bratislava-Dúbravka zo dňa 12.01.2012 uhradiť daň za užívanie verejného priestranstva, ktorá bude vyrubená za každý kalendárny rok osobitne.
 • V prípade obsadenia Vášho vyhradeného parkovacieho miesta vodičom iného motorového vozidla požiadajte o nápravu Mestskú políciu Bratislava, ul. Saratovská, tel.: 6453 4351. Mestskú políciu kontaktujte len v prípade, že máte správne a viditeľne vyznačené parkovacie miesto a platné povolenie.
 • Ak nemáte záujem o vyhradené parkovacie miesto, požiadajte o jeho zrušenie na príslušnom tlačive. K uvedenému dňu zrušenia na žiadosti odstráňte na vlastné náklady text „EČV“ na dodatkovej tabuli E13 a nahraďte ho textom „voľný box“.
 • Ak má užívateľ aj naďalej záujem užívať vyhradené parkovacie miesto je povinný požiadať o povolenie mestskú časť Bratislava-Dúbravka, min. 1 mesiac pred skončením platnosti predmetného povolenia. Ak tak neurobí do skončenia platnosti povolenia, mestská časť Bratislava-Dúbravka je oprávnená toto vyhradené parkovacie miesto prenajať ďalšiemu žiadateľovi.

 

Čo k tomu potrebujete

Pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta (povolenie na 2 roky):

 • vyplniť tlačivo Žiadosť o vyhradené parkovacie miesto (228 kB)
 • priložiť prílohy uvedené na tlačive žiadosti:
  • obojstranná kópia osvedčenia o evidencii vozidla (technický preukaz)
  • v prípade osôb ZŤP – obojstranná kópia preukazu osoby ZŤP
 • žiadosť doručiť osobne, elektronicky alebo poštou na MÚ Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2

Každá žiadosť musí prejsť odsúhlasením Krajského dopravného inšpektorátu v dopravnej komisii magistrátu, ktorý odsúhlasuje pridelenie parkovacieho miesta a určuje použitie dopravného značenia. Povolenie, respektíve iné vyjadrenie, budú písomne oznámené po prešetrení žiadosti v spomínanej dopravnej komisii. V zimnom období sa nové parkovacie miesta nevyznačujú.

Zrušenie vyhradeného parkovacieho miest:

Zmena pri užívaní vyhradeného parkovacieho miesta:

Predĺženie platnosti povolenia:

 

Daň za vyhradené parkovacie miesto

 • pre osobné motorové vozidlo - 0,05 EUR na m² na deň
 • pre motorové vozidlá podnikateľov - 0,08 EUR na m² na deň
 • pre nákladné motorové vozidlá, autobusy na určených parkoviskách - 0,08 EUR na m² na deň
 • pre vozidlá s označením osoby ZŤP - 0,01 EUR m² na deň
 • Pri uvedených sadzbách vychádza ročná platba za vyhradené parkovacie miesto (12 m2) približne (v závislosti od počtu dní v roku):

  • 219 EUR pre osobné motorové vozidlo
  • 350 EUR pre motorové vozidlá podnikateľov, pre nákladné motorové vozidlá, autobusy na určených parkoviskách
  • 44 EUR pre osoby ŤZP

 

 


Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 10.10.2019

Kontakt:

Oddelenie územného rozvoja      
Pri kríži 14   
844 02 Bratislava

Zodpovedná osoba: Mgr. Dáša Chalupková (A – Lo)
Telefón: 02/60101186
E
-mail: dasa.chalupkova@dubravka.sk 

Zodpovedná osoba: Ing. Jana Myglysová (Lu – Ž)
Telefón: 02/60101165
E
-mail: jana.myglysova@dubravka.sk 

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00