17. decembra 2018
Meniny má Kornélia

Parkovanie

 

Podmienky pre užívateľa vyhradeného parkovania

 1. Užívateľ bude užívať vyhradené parkovacie miesto v súlade s vydaným povolením, inak sa dopúšťa priestupku podľa § 22c ods. 1 písm. a) cestného zákona, čo umožňuje uložiť pokutu do 330 EUR. Každú zmenu, ktorá je v rozpore s vydaným povolením je potrebné nahlásiť alebo písomne oznámiť do 1 mesiaca.
 2. Užívateľ prostredníctvom odbornej organizácie zabezpečí vyznačenie vyhradeného parkovacieho miesta vodorovným a zvislým dopravným značením. Parkujúce vozidlo na vyhradenom mieste musí mať viditeľne umiestnený platný parkovací preukaz, ktorý je prílohou povolenia.
 3. Užívateľ je povinný na vyhradenom parkovacom mieste zabezpečiť celoročnú údržbu.
 4. Užívateľ si počas trvania vyhradeného parkovania zabezpečí obnovu dopravného značenia na vlastné náklady. Ak dopravné značenie nebude v súlade s povolením, bude poškodené alebo nebude zodpovedať platným predpisom, bude užívateľovi vydané povolenie zrušené.
 5. Vydaným povolením nie je dotknuté právo povoľujúceho orgánu zmeniť podmienky tohto povolenia alebo povolenie zrušiť bez náhrady nového vyhradeného parkovacieho miesta v prípade všeobecného záujmu, zmien dopravných pomerov, novej investičnej činnosti, zmien legislatívno-právnych noriem alebo pri nedodržaní podmienok tohto povolenia, prípadne iných zmien.
 6. Mestská časť si vyhradzuje právo na jednotlivých parkoviskách zoskupovať vyhradené parkovacie miesta.
 7. Užívateľ je povinný podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2012 o miestnych daniach na území Mestskej časti Bratislava-Dúbravka zo dňa 12.01.2012 uhradiť daň za užívanie verejného priestranstva, ktorá bude vyrubená za každý kalendárny rok osobitne.
 8. V prípade obsadenia Vášho vyhradeného parkovacieho miesta vodičom iného motorového vozidla požiadajte o nápravu Mestskú políciu Bratislava, ul. Saratovská, tel.: 6453 4351. Mestskú políciu kontaktujte len v prípade, že máte správne a viditeľne vyznačené parkovacie miesto a platné povolenie.
 9. Ak nemáte záujem o vyhradené parkovacie miesto, požiadajte o jeho zrušenie na príslušnom tlačive. K uvedenému dňu zrušenia na žiadosti odstráňte na vlastné náklady text „EČV“ na dodatkovej tabuli E13 a nahraďte ho textom „voľný box“.
 10. Ak má užívateľ aj naďalej záujem užívať vyhradené parkovacie miesto je povinný požiadať o povolenie mestskú časť Bratislava-Dúbravka, min. 1 mesiac pred skončením platnosti predmetného povolenia. Ak tak neurobí do skončenia platnosti povolenia, mestská časť Bratislava-Dúbravka je oprávnená toto vyhradené parkovacie miesto prenajať ďalšiemu žiadateľovi.

Čo k tomu potrebujete

Podmienkou pre pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta je trvalý pobyt v Dúbravke.

Pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta (povolenie na 2 roky)

1.    vyplniť tlačivo „Žiadosť o vyhradené parkovacie miesto“

2.    priložiť prílohy uvedené na tlačive žiadosti:

 • obojstranná kópia osvedčenia o evidencii vozidla (technický preukaz);
 • v prípade osôb ZŤP – obojstranná kópia preukazu osoby ZŤP

3.    žiadosť doručiť osobne, elektronicky alebo poštou na MÚ Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2

Každá žiadosť musí prejsť odsúhlasením Krajského dopravného inšpektorátu v dopravnej komisii magistrátu, ktorý odsúhlasuje pridelenie parkovacieho miesta a určuje použitie dopravného značenia. Povolenie, respektíve iné vyjadrenie, budú písomne oznámené po prešetrení žiadosti v spomínanej dopravnej komisii. V zimnom období sa nové parkovacie miesta nevyznačujú.

Zrušenie vyhradeného parkovacieho miesta

vyplniť tlačivo „Žiadosť o zrušenie povolenia na vyhradené parkovacie miesto“

Zmena pri užívaní vyhradeného parkovacieho miesta

vyplniť tlačivo „Oznámenie zmeny pri užívaní vyhradeného parkovacieho miesta“:

a) zmena EČV – doložiť obojstrannú kópiu osvedčenia o evidencii vozidla (technický preukaz)

b) iná zmena – doložiť kópiu dokladu o zmene (preukaz ZŤP, sobášny list...)

Predĺženie platnosti povolenia

vyplniť tlačivo „Žiadosť o obnovenie povolenia na vyhradené parkovacie miesto“ (vyplní užívateľ VPM, ktorému končí platnosť povolenia)

 

Dostupné tlačivá


Daň za vyhradené parkovacie miesto

 • pre osobné motorové vozidlo - 0,05 € na m² na deň;
 • pre motorové vozidlá podnikateľov - 0,08 € na m² na deň;
 • pre nákladné motorové vozidlá, autobusy na určených parkoviskách - 0,0 8 € na m² na deň;
 • pre vozidlá s označením osoby ZŤP - 0,01 € m² na deň;
 • Pri uvedených sadzbách vychádza ročná platba za vyhradené parkovacie miesto (12 m2) približne (v závislosti od počtu dní v roku):
  219 € pre osobné motorové vozidlo
  350 € pre motorové vozidlá podnikateľov, pre nákladné motorové vozidlá, autobusy na určených parkoviskách
  44 € pre osoby ŤZP


Kde vybavíte

Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia, Pri kríži 14

Zodpovedná osoba

Agenda parkovanie je rozdelená podľa začiatočných písmen priezviska (názvu firmy) žiadateľa.

Mgr. Dáša Chalupková: A - Lo
e-mail: dasa.chalupkova@dubravka.sk
telefón: 02/ 60 10 11 86 

Ing. Jana Myglysová: Lu - Ž
e-mail: jana.myglysova@dubravka.sk
telefón: 02/60 10 11 65


Kedy vybavíte

Pondelok: 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda: 8.00-12.00 13.00-16.00
Štvrtok: 13.00-16.00

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 29.03.2018

Kontakt:

Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia          
Pri kríži 14   
844 02 Bratislava

Zodpovedná osoba: Mgr. Dáša Chalupková (A – Lo)
E
-mail: dasa.chalupkova@dubravka.sk 
Telefón: 02/ 60 10 11 86


Zodpovedná osoba: Ing. Jana Myglysová (Lu – Ž)
E
-mail: jana.myglysova@dubravka.sk 
Telefón: 02/ 60 10 11 65

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00

Úradné hodiny pre overovanie podpisov a podateľňu