21. júla 2019
Meniny má Daniel

Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu


Čo vybavíte

Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov formou:

 • opatrovateľskej služby,
 • zariadenia opatrovateľskej služby,
 • zariadenia pre seniorov,
 • denného stacionára.
 •  

Čo k tomu potrebujete a aká je postupnosť

 1. žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (245 kB),
 2. vyplnený lekársky nález od všeobecného lekára a od odborných lekárov, nie starší ako šesť mesiacov (163 kB),
 3. aktuálny výmer o dôchodku,
 4. občiansky preukaz. 

 

Na základe vyplnenej podanej žiadosti a potrebných príloh sa začína konanie o odkázanosti na sociálnu službu, v rámci ktorého sa vykonáva zdravotná posudková činnosť a sociálna posudková činnosť.

Zdravotná posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby je hodnotenie a posúdenie zdravotného stavu fyzickej osoby vykonáva posudzujúci zdravotnícky pracovník na základe doložených lekárskych nálezov žiadateľa.

Na základe výsledkov posúdenia posudzujúci zdravotnícky pracovník vypracováva zdravotný posudok, ktorý obsahuje stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu fyzickej osoby.

Sociálna posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu je posudzovanie:

 1. individuálnych predpokladov fyzickej osoby,

 2. rodinného prostredia fyzickej osoby,

 3. prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti.


Sociálna posudková činnosť sa vykonáva za účasti fyzickej osoby, ktorá požiadala o poskytnutie sociálnej služby, ktorá má právo vyjadrovať svoje potreby a návrhy na riešenie svojej nepriaznivej sociálnej situácie. Sociálna posudková činnosť sa môže vykonávať aj za účasti fyzickej osoby, ktorú si fyzická osoba žiadajúca o poskytnutie sociálnej služby určí.

Výsledkom sociálnej posudkovej činnosti je sociálny posudok, ktorý obsahuje zoznam úkonov sebaobsluhy, starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivít, pri ktorých je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby.

Sociálnu posudkovú činnosť na účely posudzovania odkázanosti na sociálnu službu vykonáva posudkový sociálny pracovník MÚ.

Na základe zdravotného posudku a sociálneho posudku sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje:

 1. stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,

 2. znevýhodnenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách,

 3. druh sociálnej služby,

 4. určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.


Posudok o odkázanosti na sociálnu službu je podkladom pre vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.

Lehota na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu podľa § 49 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) je 30 dní od začatia konania (podania žiadosti).

Miestny úrad Bratislava-Dúbravka neumiestňuje klientov do zariadení.

 

Kde vybavíte

Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva       
Žatevná 4           

Zodpovedné osoby:          

Mgr. Andrea Janíková
posudková sociálna pracovníčka
e-mail: andrea.janikova@dubravka.sk
telefón: 02/69 20 25 41, 0948 350 723  

 

Mgr. Eva Šelmeciová
posudkový sociálny pracovník
e-mail: eva.selmeciova@dubravka.sk
telefón: 02/69 20 25 08

 

Mgr. Soňa Šebová   
koordinátorka opatrovateľskej služby, posudková sociálna pracovníčka   
e-mail: sona.sebova@dubravka.sk  
telefón: 02/69 20 25 45, 0905/733 730 


Kedy vybavíte

Pondelok: 8.00-12.00 13.00-17.00           
Streda: 8.00-12.00 13.00-16.00          
Štvrtok: 13.00-16.00 

 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 25.05.2019

Kontakt:

Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva       
Žatevná 4
844 02 Bratislava
Zodpovedná osoba: Mgr. Andrea Janíková
E-mail: andrea.janikova@dubravka.sk  
Telefón: 02/69 20 25 41, 0948 350 723 

Zodpovedná osoba: Mgr. Eva Šelmeciová
E-mail: eva.selmeciova@dubravka.sk  
Telefón: 02/69 20 25 08, 0948 350 723   

Zodpovedná osoba: Mgr. Soňa Šebová
E
-mail: sona.sebova@dubravka.sk 
Telefón: 02/ 69 20 25 45, 0905 733 730

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00