3. decembra 2023
Meniny má Oldrich

Sťažnosti a petície

Všetky písomné podania – petície, sťažnosti prijíma mestská časť v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka v pracovných dňoch počas pracovných hodín.

Pri vybavovaní sťažností miestny úrad dodržiava lehoty podľa § 13 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, a to:
  • miestny úrad je povinný vybaviť sťažnosť do 60 pracovných dní od doručenia,
  • ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže prednosta miestneho úradu predĺžiť lehotu pred jej uplynutím o 30 pracovných dní. Miestny úrad oznámi predĺženie lehoty sťažovateľovi bezodkladne, písomne, s uvedením dôvodu.

 

Pri vybavovaní petícií miestny úrad dodržiava zákon číslo 29/2015 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, a ktorým sa dopĺňa zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 214/2015 Z.z.

  • miestny úrad je povinný prešetriť a vybaviť petíciu do 30 pracovných dní od doručenia,
  • ak nie je možné petíciu vybaviť v tejto lehote, miestny úrad písomne oznámi osobe, ktorá petíciu podala, že bude vybavená v lehote ďalších 30 pracovných dní.


 

 

Dátum zverejnenia: 27.08.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 03.11.2023

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00