8. decembra 2023
Meniny má Marína

Spôsob zriadenia a právne predpisy

Mestská časť Bratislava-Dúbravka bola zriadená zákonom Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, dňom 24. novembra 1990.

Prehľad predpisov nižšej právnej sily, podľa ktorých mestská časť a jej orgány konajú a rozhodujú alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vo vzťahu k mestskej časti:

 

Najdôležitejšie zákony, ktorými sa riadi mestská časť a jej orgány vo svojej činnosti sú najmä:

 • Ústava Slovenskej republiky (ústavný zákon č. 460/1992 Zb.) v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primá¬torov miest v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov
 • zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 221/1996 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trho¬vých miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
 • podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 • zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 189/2015 Z.z. o kultúrno-osvetovej činnosti
 • zákon č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 416/2001 o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 597/2003 Z.z., o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 241/2001 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 418/2002 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/1999 Z.z. o registri trestov v znení zákona č. 48/2002 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných unkcionárov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 14.06.2018

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00