Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

19. apríla 2024
Meniny má Jela

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č.1/2024 zo dňa 13.02. februára 2024, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019 zo dňa 10. decembra 2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti


VZN č. 5/2023 zo dňa 27. septembra 2023, ktorým sa zrušuje Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 2/2019 zo dňa 19.02.2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa v materskej škole a dieťa/žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka na príslušný kalendárny rok.

 • Schválené dňa: 27.09.2023
 • Zverejnené dňa: 05.10.2023
 • Účinné dňa: 20.10.2023 


VZN č. 4/2023 zo dňa 15. mája 2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 2/2015 zo dňa 05.05.2015 o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb, času výstavby a času pre stavebnú činnosť

 • Schválené dňa 15.05.2023
 • Zverejnené dňa 21.06.2023
 • Účinné dňa 10.07.2023


VZN 3/2023 zo dňa 12. apríla 2023 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka

 • Schválené dňa 12.04.2023
 • Zverejnené dňa 14.04.2023
 • Účinné dňa 01.05.2023


VZN 2/2023 zo dňa 17. januára 2023 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 2/2015 zo dňa 05.05.2015 o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb, času výstavby a času pre stavebnú činnosť.

  • Schválené dňa 31.01.2023
  • Zverejnené dňa 31.01.2023
  • Účinné dňa 15.02.2023


VZN 1/2022 zo dňa 22. marca 2022 ktorým sa určujú spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka pre deti s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie.

 • Schválené dňa 22.03.2022
 • Zverejnené dňa 23.03.2022
 • Účinné dňa 10.04.2022

VZN 1/2021 zo dňa 22. júna 2021 o určení výšky mesačného príspevku a spôsobe jeho platby zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka

 • Schválené dňa 22.06.2021
 • Zverejnené dňa 01.07.2021
 • Účinné dňa 01.09.2021

VZN 03/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 1/2014 zo dňa 13.5.2014 o poskytovaní sociálnych služieb

 • Schválené dňa 22.09.2020
 • Zverejnené dňa 24.09.2020
 • Účinné dňa 10.10.2020

VZN 2/2020 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka

 • Schválené dňa 11.02.2020
 • Zverejnené dňa 18.02.2020
 • Účinné dňa 04.03.2020

VZN 1/2020 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka – úplné znenie

 • Schválené dňa 01.01.2008
 • Účinné dňa 01.01.2020

VZN 6/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti

 • Schválené dňa 10.12.2019
 • Účinné dňa 01.01.2020

VZN 5/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 2/2007 zo dňa 11.12.2007 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava–Dúbravka v znení Všeobecne záväzných nariadení č. 7/2009, č. 3/2011, č. 4/2013 a č. 6/2015 (vyhlásené ako Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 zo dňa 15.1.2018)

 • Schválené dňa 10.12.2019
 • Účinné dňa 01.01.2020

VZN 3/2019 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

 • Schválené dňa 19.02.2019
 • Účinné dňa 01.04.2019

VZN 2/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa v materskej škole a dieťa/žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka na príslušný kalendárny rok

 • Schválené dňa 19.02.2019
 • Účinné dňa 01.04.2019

VZN 1/2019 o dodržiavaní čistoty a verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka

 • Schválené dňa 19.02.2019
 • Účinné dňa 01.04.2019

VZN 3/2018 o zriadení Materskej školy Bullova 2, Bratislava a Výdajnej školskej jedálne ako súčasť Materskej školy Bullova 2, Bratislava, organizácie bez právnej subjektivity financovanej v rámci rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka

 • Schválené dňa 25.09.2018
 • Účinné dňa 15.10.2018

VZN 2/2018 o podmienkach používania symbolov mestskej časti Bratislava-Dúbravka

 • Schválené dňa 26.06.2018
 • Účinné dňa 01.08.2018

VZN 1/2018 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka- úplné znenie VZN č. 2/2007 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 7/2009, č. 3/2011, č. 4/2013 a č. 6/2015

 • vydané 15.1.2018


VZN č. 3/2017 zo dňa 26.9.2017 o zriadení Materskej školy Fedákova 1, Bratislava a Školskej jedálne ako súčasť Materskej školy Fedákova 1, Bratislava, organizácie bez právnej subjektivity financovanej v rámci rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka

 • Schválené dňa 26.09.2017
 • Účinné dňa 13.10.2017

VZN č. 2/2017 zo dňa 27.06.2017 o umiestňovaní volebných plagátov na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka

 • Schválené dňa 27.06.2017
 • Účinné dňa 01.08.2017

VZN č. 1/2017 zo dňa 07.02.2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka

 • Schválené dňa 07.02.2017
 • Účinné dňa 01.03.2017


VZN č. 8 zo dňa 15.12.2015 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-   Dúbravka č. 6/2008 zo dňa 9. 12. 2008 o určení miesta, času a bližších podrobnostiach zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách

  • Schválené dňa 15.12.2015
  • Účinné od: 1.2.2016 

   VZN č. 7 zo dňa 15.12.2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 3/2004 zo dňa 7.9.2004o určení školských obvodov základných škôl

  • Schválené dňa 15.12.2015
  • Účinné od: 1.2.2016 

VZN č. 4/2015 zo dňa 05.05.2015 o niektorých podmienkach držania psov na území Mestskej časti Bratislava–Dúbravka.


 • VZN č. 3/2015 zo dňa 05.05.2015, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 4/2012 zo dňa 25.6.2012 o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp a ich evidencii.
  • schválené dňa: 05.05.2015
  • účinné od: 01.06.2015 

 • VZN č. 2/2015 zo dňa 05.05.2015 o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb, času výstavby a času pre stavebnú činnosť.
  • schválené dňa: 05.05.2015
  • účinné od: 01.06.2015 

 • VZN č. 1/2015 zo dňa 24.2.2015, ktorým sa zrušuje VZN 4/1998 zo dňa 30.6.1998 v znení doplnku č. 1/2004 zo dňa 14.12.2004 o vydávaní záväzného stanoviska k začatiu podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka
  • schválené dňa: 24.02.2015
  • účinné od: 15.04.2015 

 • VZN č. 1/2014 zo dňa 13.5.2014 o poskytovaní sociálnych služieb
  • schválené dňa: 13.05.2014
  • účinné od: 1.06.2014  

 • VZN č. 5/2013 zo dňa 10.12.2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 1/2010 zo dňa 9.2.2010 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava-Dúbravka v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2010.
  • schválené dňa: 10.12.2013
  • účinné od: 01.01.2014

 • VZN č. 2/2013 zo dňa 17.09.2013, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 2/2012 zo dňa 6.3.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2012.
  • schválené dňa: 17.09.2013
  • účinné od: 10.10.2013


 • VZN č. 1/2013 zo dňa 30.04.2013 o podmienkach používania symbolov mestskej časti Bratislava-Dúbravka
  • schválené dňa: 30.04.2013
  • účinné od: 01.06.2013


 • VZN č. 8/2012 zo dňa 04.12.2012, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 3/2007 o obmedzení a zákaze predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach v mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
  • schválené dňa:  04.12.2012
  • účinné od: 01.01.2013 

 • VZN č. 6/2012 zo dňa 18.09.2012, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 2/2012 zo dňa 6.3.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.
  • schválené dňa: 18.09.2012
  • účinné od: 01.11.2012 

 • VZN č. 5/2012 zo dňa 18.09.2012 ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 8/2009 o poskytovaní sociálnych služieb v dennom stacionári Život.
  • schválené dňa: 18.09.2012
  • účinné od:  01.01.2013

 • VZN č. 3/2012 zo dňa 24.04.2012 o vykonávaní rozkopávkových prác a zaujatia územia na verejných priestranstvách na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
  • schválené dňa: 24.04.2012
  • účinné od: 15.05.2012 

 • VZN č. 2/2012 zo dňa 06.03.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.
  • schválené dňa: 06.03.2012
  • účinné od: 01.04.2012 

 • VZN č. 1/2012 – úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2007 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava–Dúbravka, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 7/2009 a 3/2011
  • vydané dňa: 12.01.2012 

 • VZN č. 4/2010 – úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2010 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 3/2010 
  • účinné od: 20.12.2010  

 • VZN č. 3/2010 zo dňa 26.10.2010, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 1/2010 zo dňa 09.02.2010 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
  • schválené dňa: 26.10.2010
  • účinné od: 20.11.2010

 • VZN  č. 1/2010 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
  • schválené dňa: 09.02.2010
  • účinné od:  01.03.2010

 • VZN č. 12/2009 zo dňa 08.12.2009, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 4/2005 o cenovej regulácii nájomného z nebytových priestorov.
  • schválené dňa: 08.12.2009
  • účinné od: 01.01.2010 

 • VZN č. 11/2009 zo dňa 08.12.2009, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 4/2003 o zásadách hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Dúbravka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2009.
  • schválené dňa: 08.12.2009 
  • účinné od: 01.01.2010 

 • VZN č. 3 /2009 zo 7. 4. 2009 o bližších podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
  • schválené dňa: 07.04.2009
  • účinné od: 02.05.2009 


 • VZN č. 6/2008 z 9. decembra 2008 o určení miesta, času a bližších podrobnostiach zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách.
  • schválené dňa: 09.12.2008
  • účinné od: 01.01.2009

 • VZN č. 3/2004, zo dňa 7. 9. 2004, o určení školských obvodov základných škôl.
  • schválené dňa: 07.09.2004
  • účinné od: 22.09.2004

 • VZN č. 1/2001 zo dňa 30.1.2001 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 2/1993 zo dňa 15.4.1993 o státí, odťahovaní vozidiel a odstraňovaní opustených vozidiel na území hl. mesta SR Bratislavy a Mestskej časti Bratislava – Dúbravka.
  • schválené dňa: 30.01.2001
  • účinné od: 01.02.2001

 • VZN č. 1/2000 zo dňa 23.5.2000, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 4/1994 zo dňa 12.4.1994 o Fonde rozvoja bývania M.č. Bratislava-Dúbravka a Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 2/1998
  • schválené dňa: 23.05.2000
  • účinné od: 24.05.2000


 • VZN č. 6/1998 zo dňa 29.9.1998, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre trhoviská na území Mestskej časti Bratislava - Dúbravka.
  • schválené dňa: 29.09.1998
  • účinné od: 15.10.1998


 • VZN č. 5/1998 zo dňa 29.9.1998, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostné trhy na území Mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
  • schválené dňa: 29.09.1998
  • účinné od: 15.10.1998 

 • VZN č. 2/1998 zo dňa 6.5.1998 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 4/1994 zo dňa 12.4.1994 o Fonde rozvoja bývania M.č. Bratislava - Dúbravka. 
  • schválené dňa: 06.05.1998
  • účinné od: 01.06.1998 

 • VZN č. 4/1994 zo dňa 12.4.1994 o Fonde rozvoja bývania M.č. Bratislava - Dúbravka
  • schválené dňa: 12.04.1994  

 

 

 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 12.03.2024


Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00