8. decembra 2023
Meniny má Marína

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 5/2023 zo dňa 27. septembra 2023, ktorým sa zrušuje Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 2/2019 zo dňa 19.02.2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa v materskej škole a dieťa/žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka na príslušný kalendárny rok.

 • Schválené dňa: 27.09.2023
 • Zverejnené dňa: 05.10.2023
 • Účinné dňa: 20.10.2023 


VZN č. 4/2023 zo dňa 15. mája 2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 2/2015 zo dňa 05.05.2015 o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb, času výstavby a času pre stavebnú činnosť

 • Schválené dňa 15.05.2023
 • Zverejnené dňa 21.06.2023
 • Účinné dňa 10.07.2023


VZN 3/2023 zo dňa 12. apríla 2023 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka

 • Schválené dňa 12.04.2023
 • Zverejnené dňa 14.04.2023
 • Účinné dňa 01.05.2023


VZN 2/2023 zo dňa 17. januára 2023 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 2/2015 zo dňa 05.05.2015 o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb, času výstavby a času pre stavebnú činnosť.

  • Schválené dňa 31.01.2023
  • Zverejnené dňa 31.01.2023
  • Účinné dňa 15.02.2023


VZN 1/2023 zo dňa 31.1. januára 2023 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka

  • Schválené dňa 31.01.2023
  • Zverejnené dňa 02.02.2023
  • Účinné dňa 17.02.2023


VZN 1/2022 zo dňa 22. marca 2022 ktorým sa určujú spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka pre deti s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie.

 • Schválené dňa 22.03.2022
 • Zverejnené dňa 23.03.2022
 • Účinné dňa 10.04.2022

VZN 1/2021 zo dňa 22. júna 2021 o určení výšky mesačného príspevku a spôsobe jeho platby zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka

 • Schválené dňa 22.06.2021
 • Zverejnené dňa 01.07.2021
 • Účinné dňa 01.09.2021

VZN 03/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 1/2014 zo dňa 13.5.2014 o poskytovaní sociálnych služieb

 • Schválené dňa 22.09.2020
 • Zverejnené dňa 24.09.2020
 • Účinné dňa 10.10.2020

VZN 2/2020 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka

 • Schválené dňa 11.02.2020
 • Zverejnené dňa 18.02.2020
 • Účinné dňa 04.03.2020

VZN 1/2020 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka – úplné znenie

 • Schválené dňa 01.01.2008
 • Účinné dňa 01.01.2020

VZN 6/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti

 • Schválené dňa 10.12.2019
 • Účinné dňa 01.01.2020

VZN 5/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 2/2007 zo dňa 11.12.2007 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava–Dúbravka v znení Všeobecne záväzných nariadení č. 7/2009, č. 3/2011, č. 4/2013 a č. 6/2015 (vyhlásené ako Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 zo dňa 15.1.2018)

 • Schválené dňa 10.12.2019
 • Účinné dňa 01.01.2020

VZN 3/2019 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

 • Schválené dňa 19.02.2019
 • Účinné dňa 01.04.2019

VZN 2/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa v materskej škole a dieťa/žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka na príslušný kalendárny rok

 • Schválené dňa 19.02.2019
 • Účinné dňa 01.04.2019

VZN 1/2019 o dodržiavaní čistoty a verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka

 • Schválené dňa 19.02.2019
 • Účinné dňa 01.04.2019

VZN 3/2018 o zriadení Materskej školy Bullova 2, Bratislava a Výdajnej školskej jedálne ako súčasť Materskej školy Bullova 2, Bratislava, organizácie bez právnej subjektivity financovanej v rámci rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka

 • Schválené dňa 25.09.2018
 • Účinné dňa 15.10.2018

VZN 2/2018 o podmienkach používania symbolov mestskej časti Bratislava-Dúbravka

 • Schválené dňa 26.06.2018
 • Účinné dňa 01.08.2018

VZN 1/2018 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka- úplné znenie VZN č. 2/2007 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 7/2009, č. 3/2011, č. 4/2013 a č. 6/2015

 • vydané 15.1.2018


VZN č. 3/2017 zo dňa 26.9.2017 o zriadení Materskej školy Fedákova 1, Bratislava a Školskej jedálne ako súčasť Materskej školy Fedákova 1, Bratislava, organizácie bez právnej subjektivity financovanej v rámci rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka

 • Schválené dňa 26.09.2017
 • Účinné dňa 13.10.2017

VZN č. 2/2017 zo dňa 27.06.2017 o umiestňovaní volebných plagátov na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka

 • Schválené dňa 27.06.2017
 • Účinné dňa 01.08.2017

VZN č. 1/2017 zo dňa 07.02.2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka

 • Schválené dňa 07.02.2017
 • Účinné dňa 01.03.2017


VZN č. 8 zo dňa 15.12.2015 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-   Dúbravka č. 6/2008 zo dňa 9. 12. 2008 o určení miesta, času a bližších podrobnostiach zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách

  • Schválené dňa 15.12.2015
  • Účinné od: 1.2.2016 

   VZN č. 7 zo dňa 15.12.2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 3/2004 zo dňa 7.9.2004o určení školských obvodov základných škôl

  • Schválené dňa 15.12.2015
  • Účinné od: 1.2.2016 

VZN č. 4/2015 zo dňa 05.05.2015 o niektorých podmienkach držania psov na území Mestskej časti Bratislava–Dúbravka.


 • VZN č. 3/2015 zo dňa 05.05.2015, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 4/2012 zo dňa 25.6.2012 o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp a ich evidencii.
  • schválené dňa: 05.05.2015
  • účinné od: 01.06.2015 

 • VZN č. 2/2015 zo dňa 05.05.2015 o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb, času výstavby a času pre stavebnú činnosť.
  • schválené dňa: 05.05.2015
  • účinné od: 01.06.2015 

 • VZN č. 1/2015 zo dňa 24.2.2015, ktorým sa zrušuje VZN 4/1998 zo dňa 30.6.1998 v znení doplnku č. 1/2004 zo dňa 14.12.2004 o vydávaní záväzného stanoviska k začatiu podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka
  • schválené dňa: 24.02.2015
  • účinné od: 15.04.2015 

 • VZN č. 1/2014 zo dňa 13.5.2014 o poskytovaní sociálnych služieb
  • schválené dňa: 13.05.2014
  • účinné od: 1.06.2014  

 • VZN č. 5/2013 zo dňa 10.12.2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 1/2010 zo dňa 9.2.2010 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava-Dúbravka v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2010.
  • schválené dňa: 10.12.2013
  • účinné od: 01.01.2014

 • VZN č. 2/2013 zo dňa 17.09.2013, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 2/2012 zo dňa 6.3.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2012.
  • schválené dňa: 17.09.2013
  • účinné od: 10.10.2013


 • VZN č. 1/2013 zo dňa 30.04.2013 o podmienkach používania symbolov mestskej časti Bratislava-Dúbravka
  • schválené dňa: 30.04.2013
  • účinné od: 01.06.2013


 • VZN č. 8/2012 zo dňa 04.12.2012, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 3/2007 o obmedzení a zákaze predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach v mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
  • schválené dňa:  04.12.2012
  • účinné od: 01.01.2013 

 • VZN č. 6/2012 zo dňa 18.09.2012, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 2/2012 zo dňa 6.3.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.
  • schválené dňa: 18.09.2012
  • účinné od: 01.11.2012 

 • VZN č. 5/2012 zo dňa 18.09.2012 ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 8/2009 o poskytovaní sociálnych služieb v dennom stacionári Život.
  • schválené dňa: 18.09.2012
  • účinné od:  01.01.2013

 • VZN č. 3/2012 zo dňa 24.04.2012 o vykonávaní rozkopávkových prác a zaujatia územia na verejných priestranstvách na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
  • schválené dňa: 24.04.2012
  • účinné od: 15.05.2012 

 • VZN č. 2/2012 zo dňa 06.03.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.
  • schválené dňa: 06.03.2012
  • účinné od: 01.04.2012 

 • VZN č. 1/2012 – úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2007 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava–Dúbravka, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 7/2009 a 3/2011
  • vydané dňa: 12.01.2012 

 • VZN č. 4/2010 – úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2010 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 3/2010 
  • účinné od: 20.12.2010  

 • VZN č. 3/2010 zo dňa 26.10.2010, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 1/2010 zo dňa 09.02.2010 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
  • schválené dňa: 26.10.2010
  • účinné od: 20.11.2010

 • VZN  č. 1/2010 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
  • schválené dňa: 09.02.2010
  • účinné od:  01.03.2010

 • VZN č. 12/2009 zo dňa 08.12.2009, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 4/2005 o cenovej regulácii nájomného z nebytových priestorov.
  • schválené dňa: 08.12.2009
  • účinné od: 01.01.2010 

 • VZN č. 11/2009 zo dňa 08.12.2009, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 4/2003 o zásadách hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Dúbravka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2009.
  • schválené dňa: 08.12.2009 
  • účinné od: 01.01.2010 

 • VZN č. 3 /2009 zo 7. 4. 2009 o bližších podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
  • schválené dňa: 07.04.2009
  • účinné od: 02.05.2009 


 • VZN č. 6/2008 z 9. decembra 2008 o určení miesta, času a bližších podrobnostiach zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách.
  • schválené dňa: 09.12.2008
  • účinné od: 01.01.2009

 • VZN č. 3/2004, zo dňa 7. 9. 2004, o určení školských obvodov základných škôl.
  • schválené dňa: 07.09.2004
  • účinné od: 22.09.2004

 • VZN č. 1/2001 zo dňa 30.1.2001 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 2/1993 zo dňa 15.4.1993 o státí, odťahovaní vozidiel a odstraňovaní opustených vozidiel na území hl. mesta SR Bratislavy a Mestskej časti Bratislava – Dúbravka.
  • schválené dňa: 30.01.2001
  • účinné od: 01.02.2001

 • VZN č. 1/2000 zo dňa 23.5.2000, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 4/1994 zo dňa 12.4.1994 o Fonde rozvoja bývania M.č. Bratislava-Dúbravka a Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 2/1998
  • schválené dňa: 23.05.2000
  • účinné od: 24.05.2000


 • VZN č. 6/1998 zo dňa 29.9.1998, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre trhoviská na území Mestskej časti Bratislava - Dúbravka.
  • schválené dňa: 29.09.1998
  • účinné od: 15.10.1998


 • VZN č. 5/1998 zo dňa 29.9.1998, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostné trhy na území Mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
  • schválené dňa: 29.09.1998
  • účinné od: 15.10.1998 

 • VZN č. 2/1998 zo dňa 6.5.1998 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 4/1994 zo dňa 12.4.1994 o Fonde rozvoja bývania M.č. Bratislava - Dúbravka. 
  • schválené dňa: 06.05.1998
  • účinné od: 01.06.1998 

 • VZN č. 4/1994 zo dňa 12.4.1994 o Fonde rozvoja bývania M.č. Bratislava - Dúbravka
  • schválené dňa: 12.04.1994  

 

 

 


Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 05.10.2023


Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00