5. decembra 2023
Meniny má Oto

Zasadnutie komisie ekonomickej dňa 11.09.2017

Pozvánka

Pozývame Vás na zasadnutie komisie ekonomickej, ktoré sa uskutoční dňa 11. septembra 2017 o 17.30 v malej zasadačke Miestneho úradu MČ Bratislava-Dúbravka na Žatevnej ulici č. 4.

Program:

  1. Informácia o čerpaní rozpočtu k 30.6.2017
  2. Návrh na na nájom časti pozemku parc. č. 1437/1 k. ú. Dúbravka vo výmere 15 m² nájomcovi Stanislav Šandor – Stenly, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  3. Návrh na na prehodnotenie spôsobu započítavania nájomného Centru rodiny n.o. Bazovského 6, Bratislava.
  4. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 865/24, 866/1, 866/2, 866/11 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 50 m² Ing. Jurajovi Čalfovi, Chrobákova 21, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  5. Návrh na nájom časti pozemku, parc. č. 556/1, k. ú. Dúbravka, vo výmere 38 m2, Ing. Gabriele Karmanovej ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  6. Návrh na nájom pozemku, parc. č. 557, k. ú. Dúbravka, vo výmere 80 m2, Ing. Kamile Stanovej ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. ..../2017 zo dňa .............2017 o zriadení Materskej školy Fedákova 1, Bratislava a Školskej jedálne ako súčasť Materskej školy Fedákova 1,Bratislava, organizácie bez právnej subjektivity financovanej v rámci rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
  8. Žiadosť o stanovisko k neplneniu povinností nájomcu Športový klub PKO Jagermajster Dúbravka, vyplývajúcich mu zo Zmluvy č. 568/2016 o nájme nebytových priestorov.
  9. Žiadosť o stanovisko v prípade žiadosti o zníženie nájomného nájomcovi Jozefovi Komornému, za garáž č. 1, na ulici Bagarova č. 3 v Bratislave
  10. Rôzne

 

 

 

 

Dátum zverejnenia: 14.12.2017
Dátum poslednej aktualizácie: 14
.12.2017

Kontakt:

Predseda komisie: Ing. Igor Mravec
Telefón: 0910 511 236
E-mail: igor.mravec@gmail.com


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00