Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

22. júla 2024
Meniny má Magdaléna

Zasadnutie komisie ekonomickej dňa 07.09.2020

Pozývame Vás na zasadnutie ekonomickej komisie, ktoré sa uskutoční dňa 7.9.2020 (pondelok) o 17.00 hod. v malej zasadačke Miestneho úradu MČ Bratislava-Dúbravka na Žatevnej ulici č. 4.

Program:

 1. Návrh na predaj novovytvoreného pozemku par. č. 4207/21 vo výmere 87 m2 Tatiane Adamovskej, ako prípad hodný osobitného zreteľa
 2. Návrh na predaj pozemku parc. č. 21 vo výmere 295 m2 MUDr. Michalovi Klimikovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa
 3. Návrh na nájom pozemku parc. č. 3100/1 a 3100/2 a 3100/3 v celkovej výmere 3 293 m2 a objektu so súpisným číslom 1877 na ulici kpt. Rašu spoločnosti BORMED, s. r. o.
 4. Návrh na zaujatie stanoviska na odpustenie dlhu - nájomného za dlhodobý nájom nebytových priestorov za obdobie marec - jún 2020
 5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. .../2020 zo dňa ..., ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 1/2014 zo dňa 13.5.2014 o poskytovaní sociálnych služieb
 6. Návrh stanoviska k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2020 zo dňa ... o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením a k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2020 zo dňa ..., o podmienkach umiestňovania herní na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 7. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely ako prípad hodný osobitného zreteľa
 8. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Ing. Juraja Čalfu, ku kúpe pozemkov registra „C“ parc. č. 866/1, 866/2, 866/11, 865/24 k.ú. Dúbravka, v celkovej výmere 50 m2
 9. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti o odpustenie dlhu a urovnanie súdneho sporu Márie Šefferovej s mestskou časťou Bratislava-Dúbravka
 10. Informácia o čerpaní rozpočtu k 30.6.2020
 11. 11. Informácia o správe nezávislého audítora k účtovnej závierke mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2019
 12. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2019
 13. Návrh na odpusteniu dlhu – zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania za oneskorené úhrady
 14. Rôzne
Dátum zverejnenia: 9. 9. 2020
Dátum poslednej aktualizácie: 9. 9. 2020

Kontakt:

Predseda komisie: Ing. Igor Mravec
Telefón: 0910 511 236
E-mail: igor.mravec@gmail.com


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00