21. marca 2023
Meniny má Blahoslav

Zasadnutie komisie ekonomickej dňa 08.06.2017

Pozvánka

Pozývame Vás na zasadnutie komisie ekonomickej, ktoré sa uskutoční dňa 8. júna 2017 o 17.30 vo veľkej zasadačke Miestneho úradu MČ Bratislava-Dúbravka na Žatevnej ulici č. 4.

Program:

 1. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov MČ Bratislava-Dúbravka za rok 2016.
 2. Záverečný účet za rok 2016
 3. Návrh na úpravu rozpočtu.
 4. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie MČ Bratislava-Dúbravka
 5. Návrh na predaj pozemku parc. č. 737/2 k. ú., vo výmere 88 m² Dúbravka Petrovi Blahútovi a Eve Blahútovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 6. Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dome kultúry Dúbravka, miestnosť č. 145 vo výmere 10,30 m², Martinovi Grázolovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 7. Návrh na nájom časti pozemku, parc. č. 3449/2, k. ú. Dúbravka, vo výmere 282 m², nájomcovi Vlastníci bytov a spoločných priestorov v dome Pri Kríži 38, 40, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 8. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa na druhom nadzemnom podlaží bloku „B“ stavby súp. č. 1891, na pozemkoch parc. č. 3163 a 3164, k. ú. Dúbravka spoločnosti SONFOL s.r.o. , na Bilíkovej č. 34
 9. Návrh aktualizácie cien Sadzobníka nájmov, ktorý je prílohou Zásad hospodárenia a nakladania s vlastným majetkom mestskej časti Bratislava-Dúbravka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou.
 10. Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dome kultúry Dúbravka, miestnosť č. 147/A vo výmere 12,70 m², Kataríne Gregorčíkovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 11. Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dome kultúry Dúbravka, miestnosť vo vestibule vo výmere 16,81 m2, Markovi Belanovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 12. Žiadosť o stanovisko v prípade právneho spôsobu riešenia Uznania dlhu z 10.12.2006 a Dohody o postupnom splácaní pohľadávky z 26.7.2010, bývalého nájomcu v obecnom byte č.1, Júliusa Bláhu, Saratovská 15, Bratislava
 13. Rôzne

 

 

 

 

Dátum zverejnenia: 12.07.2017
Dátum poslednej aktualizácie: 12
.07.2017

Kontakt:

Predseda komisie: Ing. Igor Mravec
Telefón: 0910 511 236
E-mail: igor.mravec@gmail.com


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00