8. decembra 2023
Meniny má Marína

Zasadnutie komisie ekonomickej dňa 16.11.2020

Pozývame Vás na zasadnutie ekonomickej komisie, ktoré sa uskutoční dňa 16.11.2020 (pondelok) o 17.00 hod. v malej zasadačke miestneho úradu MČ Bratislava-Dúbravka na Žatevnej ulici č. 4.

Program:

  1. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na roky 2021-2023
  2. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania vybraných pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie mestskej časti Bratislava-Dúbravka
  3. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely ako prípad hodný osobitného zreteľa
  4. Návrh na nájom nebytových priestorov – kancelárie č. 150 v Dome kultúry Dúbravka, vo výmere 15 m2, na dobu 1 rok, nájomcovi Zanna beauty, s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa
  5. Návrh na nájom nebytového priestoru č. 147/A – kancelárie vo výmere 12,50 m2, v Dome kultúry Dúbravka, spoločnosti ORMIS, s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa
  6. Návrh na predĺženie doby nájmu v nebytových priestoroch v Dome kultúry Dúbravka, k. ú. Dúbravka, vo výmere 293,30 m2, nájomcovi Tatra banka, a. s., ako prípad hodný osobitného zreteľa
  7. Návrh na kúpu pozemkov parc. č. 998/3, 1002/5, 1002/6, 1002/7 a 1002/8, spolu vo výmere 694 m2k.ú. Dúbravka, vo vlastníctve Soni Duchoňovej, v prospech mestskej časti Bratislava-Dúbravka
  8. Rôzne
Dátum zverejnenia: 19.11.2020
Dátum poslednej aktualizácie: 19.11.2020

Kontakt:

Predseda komisie: Ing. Igor Mravec
Telefón: 0910 511 236
E-mail: igor.mravec@gmail.com


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00