3. decembra 2023
Meniny má Oldrich

Zasadnutie komisie ekonomickej dňa 22.03.2018

Pozvánka

Pozývame Vás na zasadnutie komisie ekonomickej, ktoré sa uskutoční dňa 22.marca 2018 o 17.30 vo veľkej zasadačke Miestneho úradu MČ Bratislava-Dúbravka na Žatevnej ulici č. 4.

Program:

 1. Informácia o verejnom obstarávaní na bankový úver
 2. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov – kuchyne so zázemím, v budove ZŠ Sokolíkova 2, súp. č. 1838, na pozemku parc. č. 2248 vo výmere 360,96 m², nájomcovi HLZ s.r.o., Pri Hrubej lúke 11, Bratislava, IČO 46 899 316, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 3. Návrh na nájom nebytových priestorov – pivničných priestorov v budove ZŠ Sokolíkova 2, súp. č. 1838, na pozemku parc. č. 2248 vo výmere 40 m², Mariánovi Kocanovi, Revolučná 3544/25, 821 04 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 4. Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dome kultúry Dúbravka, vo výmere 48,5 m², SIMI Slovakia s.r.o., Kapicova 6, Bratislava, IČO 36 680 672, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 5. Návrh na predaj nebytového priestoru – garáže č. 912, v suteréne bytového domu na Bullovej ul. č. 11 v Bratislave, súp. č. 1171, vedenej na LV č. 2201, k. ú. Dúbravka a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve domu a na pozemku, Petrovi Priedhorskému a Dáši Priedhorskej, Bagarova 1175/7, Bratislava.
 6. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v objekte na Bilikovej ulici č. 34 vo výmere 65,70 m², spoločnosti Wings of Nature, s.r.o., Betliarska 22, Bratislava, IČO  50 406 698, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 7. Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dome kultúry Dúbravka, vo výmere 130 m², BELAGGIO s.r.o., Šancová 31, Bratislava,  IČO 35 924 535, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 8. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v objekte na Bilíkovej 34, súp. č. 1891, na pozemku parc. č. 3163 vo výmere 173,88 m², nájomcovi FREEDU PLUS, s.r.o., Bilikova 34, Bratislava, IČO: 44 658 265, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 9. Návrh na predaj nebytového priestoru – garáže č. 914, v suteréne bytového domu na Bullovej ul. č. 19-25, Bratislava, súp. č. 1172, vedenej na LV č. 3392, k. ú. Dúbravka a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve domu a na pozemku, kupujúcemu Jaroslavovi Klinčekovi, trvale bytom Bullova  č. 19, Bratislava.
 10. Návrh na zmenu Zásad hospodárenia a nakladania s vlastným majetkom mestskej časti Bratislava -Dúbravka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou.
 11. Rôzne

 

 • Zápisnica (149 kB)
 •  

   

   

  Dátum zverejnenia: 20.09.2018
  Dátum poslednej aktualizácie: 20
  .09.2018

Kontakt:

Predseda komisie: Ing. Igor Mravec
Telefón: 0910 511 236
E-mail: igor.mravec@gmail.com


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00