6. decembra 2023
Meniny má Mikuláš

Zasadnutie komisie ekonomickej dňa 28.01.2019

Pozvánka 

Pozývame Vás na zasadnutie komisie ekonomickej, ktoré sa uskutoční dňa 28.01.2019 o 17.30 vo veľkej zasadačke Miestneho úradu MČ Bratislava-Dúbravka na Žatevnej ulici č. 4.

 

Program:

 1. Rokovací poriadok komisie ekonomickej.
 2. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2019
 3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa v materskej škole a dieťa/žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka na príslušný kalendárny rok.
 4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
 5. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v stavbe so súp. číslom 1807 vo výmere 385 m2 a časti pozemku parc. č. 2906/1 vo výmere 718 m2, parc. č. 2905 vo výmere 820,80 m2, k.ú. Dúbravka na Bazovského ulici v Bratislave, nájomcovi Súkromná materská škola, Bazovského 2, Bratislava, IČO: 30794471, na dobu do 31.12.2029, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 6. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v stavbe so súp. číslom 1891 v objekte na Bilíkovej ulici č. 34 v súhrne vo výmere 2237,3 m2 a pozemku parcela č. 3166 vo výmere 1054 m2 nájomcovi Súkromná základná škola – Wonderschool, Bilíkova 34, Bratislava, IČO: 31406025, na dobu do 30.06.2034, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 7. Návrh na nájom nebytových priestorov – pivničného priestoru v objekte na Bilíkovej ulici č. 34, vo výmere 15 m2, nájomcovi NAŠE JASLIČKY SVETIELKO, o.z., Púpavova 34, Bratislava, IČO: 51 925 141, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 8. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 1735/30, 1735/31, 1735/32, 1735/33 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 61 m² JUDr. Magdaléne Čížovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 9. Návrh na predaj pozemku parc. č. 1674/1 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 318 m² Petrovi Dvorskému a Marte Dvorskej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 10. Návrh na predĺženie nájmu časti pozemku parc. č. 3175/12 v k. ú. Dúbravka, vo výmere 207 m² na záhradkárske a rekreačné účely, MVDr. Silvii Ficovej ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 11. Návrh na predaj podielu k pozemku „E-KN“ parc. č. 101 v k. ú. Dúbravka vo výmere 33 m² Mag. Zuzane Matejkovej a MUDr. Martine Matejkovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 12. Návrh na nájom pozemku parc. č. 3058/24 v k. ú. Dúbravka, vo výmere 43 m, Mgr. art. Kataríne Vargovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 13. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 1735/1 v k. ú. Dúbravka, vo výmere 45 m² na záhradkárske a rekreačné účely, Jánovi Hetešovi, Danielovi Hetešovi, a Andrejovi Hetešovi ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 14. Návrh na predĺženie nájmu časti pozemkov parc. č. 1425 a 3175/19 v k. ú. Dúbravka, v celkovej výmere 3,10 m² spoločnosti euroAWK, spol. s r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 15. Návrh na schválenie umiestnenia kontajnerov určených na zber elektroodpadu, batérií a akumulátorov na pozemkoch parc. č. 41, parc. č. 3330, parc. č. 3020/1, parc. č. 1240/1 a parc. č. 2259, k.ú. Dúbravka, spoločnosti ASEKOL SK s.r.o.
 16. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dome kultúry Dúbravka, súp. Číslôo 2898, postavenej na parcele č. 3026/4, k.ú. Dúbravka, vo výmere 293,3 m2 , nájomcovi Tatra banka, a.s., Hodžovo nám. 3, Bratislava, IČO: 00686930, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 17. Rôzne

 • Zápisnica (216 kB)
 •  

   

   

  Dátum zverejnenia: 14.02.2019
  Dátum poslednej aktualizácie: 14
  .02.2019

Kontakt:

Predseda komisie: Ing. Igor Mravec
Telefón: 0910 511 236
E-mail: igor.mravec@gmail.com


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00