2. apríla 2020
Meniny má Zita

Zasadnutie komisie ekonomickej dňa 28.03.2017

P o z v á n k a

Pozývame Vás na zasadnutie komisie ekonomickej, ktoré sa uskutoční dňa 28. marec 2017 (utorok) o 17.30 hodine vo veľkej zasadačke Miestneho úradu MČ Bratislava-Dúbravka na Žatevnej ulici č. 4.

Program:

1.    Návrh na vytvorenie vlastnej skupiny pracovníkov starostlivosti o zeleň.

2.    Návrh aktualizácie cien Sadzobníka nájmov, ktorý je prílohou Zásad hospodárenia a nakladania s vlastným majetkom mestskej časti Bratislava-Dúbravka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou.

3.    Návrh na prijatie zmien v spoločnosti Dúbravská televízia, spol. s.r.o.

4.    Návrh na odpustenie dlhu žiadateľovi ŠK Pressburg Powerlifting, o.z.

5.    Návrh na riešenie problému plesnivenia stien v nájomných bytoch bytového domu Pri kríži 22 a 22/A v Bratislave.

6.    Návrh na určenie minimálnej kúpnej ceny na predaj pozemku parc. č. 1735/14 v k. ú. Dúbravka vo výmere 68 m², pre účely vyhlásenia Obchodnej verejnej súťaže.

7.    Návrh na predaj pozemku parc. č. 852/2 v k. ú. Dúbravka vo výmere 160 m² Ing. Jurajovi Švecovi a Ing. Denise Švecovej, obaja bytom Koprivnická 14C, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

8.    Návrh na predaj pozemkov parc. č. 865/24, 866/1, 866/2, 866/11 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 40 m² Ing. Jurajovi Čalfovi, Chrobákova 21, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

9.    Návrh na nájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Bilíkova 34, trieda vo výmere 65,70 m² Mgr. Dagmar Kačová – Ateliér Čakanka, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

10.    Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 1437/1 k. ú. Dúbravka vo výmere 16 m² nájomcovi Stanislav Šandor – Stenly, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

11.    Zaujatie stanoviska k žiadosti Dušana Zajíčka, Koprivnická 1/B, Bratislava o predaj pozemkov parc. č. 563/4, 563/12 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 37 m².

12.    Zaujatie stanoviska k žiadosti Miestneho odboru Matice slovenskej Bratislava-Dúbravka o prenechanie do užívania nebytových priestorov v KC Fontána na Ožvoldíkovej 12.

13.    Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v Dome kultúry Dúbravka, kancelárske priestory vo výmere 30 m², Oľga Ďuricová- Agentúra DOMY, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

 


Kontakt:

Predseda komisie: Ing. Igor Mravec 
Telefón: 0910 511 236   
E-mail: igor.mravec@gmail.com


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00