25. októbra 2021
Meniny má Aurel

Zasadnutie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom 30.1.2017

Pozvánka

Dňa 30.01.2017 o 17.00 hodine Vás týmto pozývam na 7. zasadnutie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom v priestoroch malej zasadačky na 1. poschodí Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná ul. č. 4 s týmto programom:

  1. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov – garážový box v Dome kultúry Dúbravka Martinovi Bažíkovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  2. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov – sklad č. 174 v Dome kultúry Dúbravka vo výmere 14,3 m² občianskemu združeniu Priatelia Mexika, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  3. Návrh na predaj pozemku parc. č. 737/2 k. ú. Dúbravka Petrovi Blahútovi a Eve Blahútovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  4. Návrh na nájom časti pozemkov, parc. č. 3401/105,110, k. ú. Dúbravka, Ing. Jánovi Kuľkovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  5. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov – kancelárske priestory v Dome kultúry Dúbravka vo výmere 12,1 m² Lenka Pukáčová – COBRA, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  6. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov – kancelárske priestory v Dome kultúry Dúbravka vo výmere 18 m² JUDr. Anne Ščepkovej – advokátska kancelária, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

 

 

 

 

Dátum zverejnenia: 06.02.2017
Dátum poslednej aktualizácie: 15
.02.2017

Kontakt:

Predseda komisie: Ing. Pavel Vladovič   
Telefón: 0911 141 401
E-mail: pavel.vladovic@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00