5. decembra 2023
Meniny má Oto

Zasadnutie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom dňa 11.10.2021

Dňa 11.10.2021 o 17.00 hod. sa uskutoční 16. zasadnutie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom, vo veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, na Žatevnej ulici č. 4, s týmto programom:

 1. Návrh na zaujatie stanoviska k nájmu nebytového objektu „Skladová hala-Dúbravčice“, súp. č. 5790, k. ú. Dúbravka, vo výmere 840 m2 s priľahlými pozemkami, občianskemu združeniu Letecké múzeum Bratislava-Dúbravka, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 2. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti p. Libora Jakšíka - nájomcu pozemku na Hanulovej ul. č. 35 o refundáciu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s prasknutým vodovodným potrubím, ktoré je umiestnené na prenajatom pozemku.
 3. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 4. Návrh na nájom odkladacích priestorov pod schodmi v Dome kultúry Dúbravka, vo výmere 12 m2, občianskemu združeniu BUNKRE, na dobu neurčitú, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 5. Návrh na nájom dvoch garážových boxov v Dome kultúry Dúbravka, spoločnosti KOUVAR s. r. o., na dobu neurčitú, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 6. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Matúša Pribylského a Kataríny Pribylskej Kostrovej, ku kúpe pozemku registra „C“ parc. č. 3175/14 k.ú. Dúbravka, v približnej výmere 185 m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 7. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Ladislava Kazíka, ku kúpe pozemku registra „C“ parc. č. 4089/7 k.ú. Dúbravka, vo výmere 312 m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 8. Návrh na nájom časti pozemku registra "C" parc. č. 2962/2, v k.ú. Dúbravka, vo výmere 34,96 m2, spoločnosti MADJAN, s.r.o., za účelom vybudovania a užívania kontajnerového stojiska.
 9. Návrh na nájom časti pozemku registra "C" parc. č. 3058/3 v k.ú. Dúbravka, vo výmere 37 m2, Dušanovi Džatkovi, za účelom prevádzkovania celoročnej terasy, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 10. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Kristíny Pappovej, ku kúpe pozemku registra „C“ parc. č. 2221/2 k.ú. Dúbravka, vo výmere 34 m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 11. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Ing. Ivana Rosu, ku kúpe časti pozemku registra „C“ parc. č. 3175/10 k.ú. Dúbravka, v približnej výmere 40 m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 12. Rôzne.
Dátum zverejnenia: 12.10.2021
Dátum poslednej aktualizácie: 23.05.2022

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Tomáš Buzinger
Telefón: 0904 076 517
E-mail: tombuzinger@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00