28. februára 2020
Meniny má Zlatica

Zasadnutie komisie legislatívno-právnej 03.09.2018

P o z v á n k a

Dňa 03.09.2018 o 17.00 hodine Vás týmto pozývam na 18. zasadnutie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom v priestoroch malej zasadačky na 1. poschodí Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná ul. č. 4 s týmto programom:

1. Návrh na nájom nebytových priestorov – kancelárie č. 139 v Dome kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A, Bratislava, vo výmere 12,2 m2, nájomcovi KOTEX spol. s.r.o., Segnerova 6, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

2. Návrh na nájom časti pozemku registra „E“ parc. č. 2199/101, v celkovej výmere 75 m2 nájomcom Peter Ondrejka, Plachého 4, Bratislava, Ondrej Halušťok, Plachého 31, Bratislava, Lenka Jamrišková, Koprivnická 14/C, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

3. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely ako prípad hodný osobitného zreteľa.

4. Návrh na nájom/predaj časti pozemku parc. č. 1735/1 v k. ú. Dúbravka, vo výmere 45 m² na záhradkárske a rekreačné účely, Jánovi Hetešovi, Danielovi Hetešovi, a Andrejovi Hetešovi ako prípad hodný osobitného zreteľa.

5. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Ing. arch. Martiny Hurtošovej k oploteniu časti pozemku 1735/1, k.ú. Dúbravka.

6. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Ing. Róberta Karaffu o kúpu pozemkov parc. č. 1796/2 a parc. č. 1735/24, k.ú. Dúbravka.

7. Návrh na nájom časti pozemku, parc. č. 556/1, k. ú. Dúbravka, vo výmere 38 m2, Ing. Milanovi Karmanovi a Ing. Gabriele Karmanovej ako prípad hodný osobitného zreteľa.

8. Návrh na nájom pozemku, parc. č. 557, k. ú. Dúbravka, vo výmere 80 m2, Ing. Mikulášovi Stanovi a Ing. Kamile Stanovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

9. Návrh na predĺženie nájmu časti pozemku parc. č. 3088/1 v k. ú. Dúbravka, vo výmere 6 m² Martine Malovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

10. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Kataríny Maturkaničovej a Michala Maturkaniča o zrušenie nájomnej zmluvy č. 157/2014 uzatvorenou medzi MČ BA-Dúbravka a Mgr. art. Evou Ploczekovou.

11. Rôzne

 

Kontakt:

Predseda komisie: Ing. Pavel Vladovič   
Telefón: 0911 141 401
E-mail: pavel.vladovic@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00