6. decembra 2023
Meniny má Mikuláš

Hlasovanie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom dňa 03.09.2018

Pozvánka

Dňa 03.09.2018 o 17.00 hodine Vás týmto pozývam na 18. zasadnutie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom v priestoroch malej zasadačky na 1. poschodí Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná ul. č. 4 s týmto programom:

 1. Návrh na nájom nebytových priestorov – kancelárie č. 139 v Dome kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A, Bratislava, vo výmere 12,2 m2, nájomcovi KOTEX spol. s.r.o., Segnerova 6, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 2. Návrh na nájom časti pozemku registra „E“ parc. č. 2199/101, v celkovej výmere 75 m2 nájomcom Peter Ondrejka, Plachého 4, Bratislava, Ondrej Halušťok, Plachého 31, Bratislava, Lenka Jamrišková, Koprivnická 14/C, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 3. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 4. Návrh na nájom/predaj časti pozemku parc. č. 1735/1 v k. ú. Dúbravka, vo výmere 45 m² na záhradkárske a rekreačné účely, Jánovi Hetešovi, Danielovi Hetešovi, a Andrejovi Hetešovi ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 5. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Ing. arch. Martiny Hurtošovej k oploteniu časti pozemku 1735/1, k.ú. Dúbravka.
 6. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Ing. Róberta Karaffu o kúpu pozemkov parc. č. 1796/2 a parc. č. 1735/24, k.ú. Dúbravka.
 7. Návrh na nájom časti pozemku, parc. č. 556/1, k. ú. Dúbravka, vo výmere 38 m2, Ing. Milanovi Karmanovi a Ing. Gabriele Karmanovej ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 8. Návrh na nájom pozemku, parc. č. 557, k. ú. Dúbravka, vo výmere 80 m2, Ing. Mikulášovi Stanovi a Ing. Kamile Stanovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 9. Návrh na predĺženie nájmu časti pozemku parc. č. 3088/1 v k. ú. Dúbravka, vo výmere 6 m² Martine Malovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 10. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Kataríny Maturkaničovej a Michala Maturkaniča o zrušenie nájomnej zmluvy č. 157/2014 uzatvorenou medzi MČ BA-Dúbravka a Mgr. art. Evou Ploczekovou.
 11. Rôzne

 

 

 

 

Dátum zverejnenia: 14.02.2019
Dátum poslednej aktualizácie: 23.05.2022

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Tomáš Buzinger
Telefón: 0904 076 517
E-mail: tombuzinger@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00