20. marca 2023
Meniny má Víťazoslav

Hlasovanie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom dňa 04.06.2018

Pozvánka

Dňa 04.06.2018 o 17.00 hodine Vás týmto pozývam na 17. zasadnutie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom v priestoroch malej zasadačky na 1. poschodí Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná ul. č. 4 s týmto programom:

  1. Návrh na predĺženie nájmu pozemku parc. č. 1839/1 v k. ú. Dúbravka, vo výmere 612 m² na záhradkárske a rekreačné účely, Petrovi Rakúsovi, bytom Hanulova 5, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  2. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely ako prípad hodný osobitného zreteľa).
  3. Návrh na predaj nehnuteľnosti stavby so súpisným číslom 3196 postavenej na parc. č. 3058/5 Ľudovítovi Šándorovi, bytom Bazovského 19, 841 01 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  4. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Ing. arch. Martiny Hurtošovej, bytom Lipského 8, Bratislava, k oploteniu časti pozemku 1735/1, k.ú. Dúbravka.
  5. Návrh na nájom pozemku parc. č. 1437/49 vo výmere 492 m2, British International School Bratislava, s.r.o. , J.V. Dolinského 1, 841 02 Bratislava, IČO: 35 724 120, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  6. Návrh na určenie počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka a volebných obvodov na volebné obdobie rokov 2018 – 2022.
  7. Návrh dodatkov k zriaďovacím listinám základných škôl v zriaďovacej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
  8. Rôzne.

 

 

 

 

Dátum zverejnenia: 13.09.2018
Dátum poslednej aktualizácie: 23.05.2022

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Tomáš Buzinger
Telefón: 0904 076 517
E-mail: tombuzinger@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00