14. októbra 2019
Meniny má Boris

Zasadnutie komisie legislatívno-právnej 04.06.2018

P o z v á n k a

Dňa 04.06.2018 o 17.00 hodine Vás týmto pozývam na 17. zasadnutie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom v priestoroch malej zasadačky na 1. poschodí Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná ul. č. 4 s týmto programom:

1. Návrh na predĺženie nájmu pozemku parc. č. 1839/1 v k. ú. Dúbravka, vo výmere 612 m² na záhradkárske a rekreačné účely, Petrovi Rakúsovi, bytom Hanulova 5, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

2. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely ako prípad hodný osobitného zreteľa).

3. Návrh na predaj nehnuteľnosti stavby so súpisným číslom 3196 postavenej na parc. č. 3058/5 Ľudovítovi Šándorovi, bytom Bazovského 19, 841 01 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

4. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Ing. arch. Martiny Hurtošovej, bytom Lipského 8, Bratislava, k oploteniu časti pozemku 1735/1, k.ú. Dúbravka.

5. Návrh na nájom pozemku parc. č. 1437/49 vo výmere 492 m2, British International School Bratislava, s.r.o. , J.V. Dolinského 1, 841 02 Bratislava, IČO: 35 724 120, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

6. Návrh na určenie počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka a volebných obvodov na volebné obdobie rokov 2018 – 2022.

7. Návrh dodatkov k zriaďovacím listinám základných škôl v zriaďovacej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

8. Rôzne.

 

Kontakt:

Predseda komisie: Ing. Pavel Vladovič   
Telefón: 0911 141 401
E-mail: pavel.vladovic@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00