8. decembra 2023
Meniny má Marína

Hlasovanie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom dňa 05.03.2018

Pozvánka

Dňa 05.03.2018 o 17.00 hodine Vás týmto pozývam na 15. zasadnutie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom v priestoroch malej zasadačky na 1. poschodí Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná ul. č. 4 s týmto programom:

  1. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov – kuchyne so zázemím, v budove ZŠ Sokolíkova 2, súp. č. 1838, na pozemku parc. č. 2248 vo výmere 360,96 m², nájomcovi HLZ s.r.o., Pri Hrubej lúke 11, Bratislava, IČO 46 899 316, ako prípad hodný osobitného zreteľa – doplnenie žiadosti.
  2. Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dome kultúry Dúbravka, vo výmere 130 m², BELAGGIO s.r.o., Šancová 31, Bratislava, IČO 35 924 535, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  3. Návrh na predaj nebytového priestoru – garáže č. 914, v suteréne bytového domu na Bullovej ul. č. 19-25, Bratislava, súp. č. 1172, vedenej na LV č. 3392, k. ú. Dúbravka a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve domu a na pozemku, kupujúcemu Jaroslavovi Klinčekovi, trvale bytom Bullova č. 19, Bratislava.
  4. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Ing. Mareka Dinuša, k zriadeniu vecného bremena k pozemku parc. č. 4089/5 v k. ú. Dúbravka vo výmere 170 m², v správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
  5. Návrh na predĺženie nájmu pozemku parc. č. 4074 v k. ú. Dúbravka, vo výmere 170 m² na záhradkárske a rekreačné účely, JUDr. Dárius Rusnák, Bošániho 3, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  6. Návrh na zmenu Zásad hospodárenia a nakladania s vlastným majetkom mestskej časti Bratislava -Dúbravka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou.
  7. Rôzne.

 

 

 

 

 

Dátum zverejnenia: 13.09.2018
Dátum poslednej aktualizácie: 23
.05.2022

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Tomáš Buzinger
Telefón: 0904 076 517
E-mail: tombuzinger@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00