Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

14. júna 2024
Meniny má Vasil

Hlasovanie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom dňa 05.03.2018

Pozvánka

Dňa 05.03.2018 o 17.00 hodine Vás týmto pozývam na 15. zasadnutie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom v priestoroch malej zasadačky na 1. poschodí Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná ul. č. 4 s týmto programom:

  1. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov – kuchyne so zázemím, v budove ZŠ Sokolíkova 2, súp. č. 1838, na pozemku parc. č. 2248 vo výmere 360,96 m², nájomcovi HLZ s.r.o., Pri Hrubej lúke 11, Bratislava, IČO 46 899 316, ako prípad hodný osobitného zreteľa – doplnenie žiadosti.
  2. Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dome kultúry Dúbravka, vo výmere 130 m², BELAGGIO s.r.o., Šancová 31, Bratislava, IČO 35 924 535, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  3. Návrh na predaj nebytového priestoru – garáže č. 914, v suteréne bytového domu na Bullovej ul. č. 19-25, Bratislava, súp. č. 1172, vedenej na LV č. 3392, k. ú. Dúbravka a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve domu a na pozemku, kupujúcemu Jaroslavovi Klinčekovi, trvale bytom Bullova č. 19, Bratislava.
  4. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Ing. Mareka Dinuša, k zriadeniu vecného bremena k pozemku parc. č. 4089/5 v k. ú. Dúbravka vo výmere 170 m², v správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
  5. Návrh na predĺženie nájmu pozemku parc. č. 4074 v k. ú. Dúbravka, vo výmere 170 m² na záhradkárske a rekreačné účely, JUDr. Dárius Rusnák, Bošániho 3, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  6. Návrh na zmenu Zásad hospodárenia a nakladania s vlastným majetkom mestskej časti Bratislava -Dúbravka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou.
  7. Rôzne.

 

 

 

 

 

Dátum zverejnenia: 13.09.2018
Dátum poslednej aktualizácie: 23
.05.2022

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Tomáš Buzinger
Telefón: 0904 076 517
E-mail: tombuzinger@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00