6. decembra 2023
Meniny má Mikuláš

Hlasovanie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom dňa 12.02.2018

Pozvánka

Dňa 12.02.2017 o 17.00 hodine Vás týmto pozývam na 13. zasadnutie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom v priestoroch malej zasadačky na 1. poschodí Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná ul. č. 4 s týmto programom:

  1. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov – kuchyne so zázemím, v budove ZŠ Sokolíkova 2, súp. č. 1838, na pozemku parc. č. 2248 vo výmere 360,96 m², nájomcovi HLZ s.r.o., Pri Hrubej lúke 11, Bratislava, IČO 46 899 316, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  2. Návrh na nájom nebytových priestorov – pivničných priestorov v budove ZŠ Sokolíkova 2, súp. č. 1838, na pozemku parc. č. 2248 vo výmere 40 m², Mariánovi Kocanovi, Revolučná 3544/25, 821 04 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  3. Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dome kultúry Dúbravka, vo výmere 48,5 m², SIMI Slovakia s.r.o., Kapicova 6, Bratislava, IČO 36 680 672, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  4. Návrh na predaj nebytového priestoru – garáže č. 912, v suteréne bytového domu na Bullovej ul. č. 11 v Bratislave, súp. č. 1171, vedenej na LV č. 2201, k. ú. Dúbravka a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve domu a na pozemku, Petrovi Priedhorskému a Dáši Priedhorskej, Bagarova 1175/7, Bratislava.
  5. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v objekte na Bilikovej ulici č. 34 vo výmere 65,70 m², spoločnosti Wings of Nature, s.r.o., Betliarska 22, Bratislava, IČO 50 406 698, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  6. Návrh na zmenu Zásad hospodárenia a nakladania s vlastným majetkom mestskej časti Bratislava -Dúbravka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou.
  7. Rôzne.

 

 

 

 

 

Dátum zverejnenia: 09.03.2018
Dátum poslednej aktualizácie: 23
.05.2022

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Tomáš Buzinger
Telefón: 0904 076 517
E-mail: tombuzinger@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00